TRAC 11-24

Mae TRAC 11-24 yn brosiect sy’n cefnogi pobl ifanc 11-24 oed nad ydynt yn ymgysylltu ag addysg ac mewn perygl o fod yn NEET (dim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant).

Diweddaraf am coronafeirws

Bydd TRAC yn parhau i gyflawni i bobl ifanc a dysgwyr sy'n agored i niwed yn ystod y cyfnod hwn felly ni fydd y gwasanaeth yn cael ei effeithio.

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Mae TRAC 11-24 yn brosiect a ariannwyd gan yr UE, sy’n derbyn cefnogaeth gan Echel Blaenoriaeth 3 Cronfa Gymdeithasol Ewrop: Cyflogaeth Ieuenctid a Chyrhaeddiad; yn benodol Amcan 2 (lleihau nifer y bobl ifanc 11-24 mewn mwy o berygl o beidio â bod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant yng ngogledd Cymru). 

Nod y prosiect yw lleihau nifer y bobl ifanc 11-24 oed mewn mwy o berygl o beidio â bod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant yng ngogledd Cymru, drwy amrywiaeth o ymyraethau fydd yn cyd-fynd, ond nid yn dyblygu, gwasanaethau prif lif.

Ar gyfer pwy mae TRAC?

Bydd pobl ifanc sy’n gymwys ar gyfer y prosiect yn cael eu nodi drwy offer proffil dysgu a gynhelir drwy ysgolion a cholegau. Mae’r offer yn defnyddio haenau data lluosog fel ymddygiad, cyflawniad, presenoldeb a gwaharddiadau ac mae hyn yn cynhyrchu sgôr sy’n dweud a yw’r person ifanc yn gymwys ar gyfer y prosiect

Beth fedrwn ni gynnig?

Mae’r prosiect yn cael ei gyflwyno gan dîm ar draws gogledd Cymru sy’n defnyddio ymyraethau fel:

 • Cwnsela – Cwnselwyr a Gweithwyr Iechyd Meddwl
 • Lles / Presenoldeb – Gweithwyr Cefnogaeth Addysgol, Gweithwyr Lles, Swyddogion Cefnogi Presenoldeb, Sesiynau Un i Un, Gweithwyr Ieuenctid, Chwaraeon ac Iechyd, Cymdeithasol ac Addysg a Chefnogaeth a Datblygiad 
 • DPS – Cyrsiau a Lleoliadau Gwaith
 • Gyrfa Cymru – Ysgogwch eich Dyfodol, Sesiynau Unigol a Sesiynau Grŵp

Bydd person ifanc sy’n cymryd rhan yn manteisio ar gefnogaeth lles ac iechyd, a fydd yn gymorth iddynt ymgysylltu ag addysg. Mae’n rhoi mynediad iddynt at gwricwlwm amgen, a fydd yn eu galluogi i gymryd cymwysterau achrededig a gysylltir â chyfleoedd y farchnad lafur lleol a bydd hefyd yn gwella’u cyrhaeddiad.

Achosion Llwyddiannus

Mae’r prosiect yn anelu i gefnogi dros 9000 o bobl ifanc a hyd yma mae wedi gweld sawl canlyniad ardderchog na wnaeth ein pobl ifanc a’u teuluoedd erioed freuddwydio fyddai’n bosibl. Bydd gan bob cyfranogwr ffyrdd unigol i ystyried eu llwyddiant a’u cynnydd personol. Ond dyma ambell enghraifft o ganlyniadau:

 • Lleoliadau gwaith yn cynnig swyddi parhaol
 • Colegau yn cynnig lleoedd diamod
 • Sgorau lles gwell
 • Cymwysterau mewn amrywiol alwedigaethau
 • Cannoedd o bobl ifanc yn datblygu sgiliau newydd i helpu i ddatblygu eu dyfodol
 • Perthynas gryfach gyda theulu a ffrindiau a chysylltiadau newydd 

Mwy o wybodaeth

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Gyngor Sir Ddinbych, mewn partneriaeth â:

 • Cyngor Sir Ynys Môn
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Cyngor Sir y Fflint
 • Cyngor Gwynedd
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Grŵp Llandrillo Menai
 • Coleg Cambria
 • Gyrfa Cymru

Mae TRAC 11-24 yn brosiect a ariannwyd gan yr UE, sy’n derbyn cefnogaeth gan Echel Blaenoriaeth 3 Cronfa Gymdeithasol Ewrop: Cyflogaeth Ieuenctid a Chyrhaeddiad; yn benodol Amcan 2 (lleihau nifer y bobl ifanc 11-24 mewn mwy o berygl o beidio â bod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant yng ngogledd Cymru).

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am TRAC 11-24, gallwch gysylltu â ni ar-lein.

Logo Cronfa Gymdeithasol Ewrop