Coronafeirws

Gwybodaeth a chanllawiau yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Coronafeirws (COVID-19): Cyfyngiadau cyfredol

Cyfyngiadau cyfredol (Llywodraeth Cymru)

Profi am y coronafeirws

Coronafeirws (COVID-19): Achosion yn Sir Ddinbych

Mae modd gweld y nifer ddiweddaraf o achosion wedi’u cadarnhau o’r Coronafeirws yn Sir Ddinbych ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru (Ffôn symudol | Cyfrifiadur). (Cliciwch ar y tab ‘Local Authorities table’ i weld gwybodaeth ar gyfer Sir Ddinbych).

Services and information

Cymorth brys i fusnesau

Darganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Gwybodaeth Brechlyn COVID-19 (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Ynglŷn â'r brechlyn, cymhwystra ar gyfer y brechlyn a gwybodaeth i gleifion.

Taliad hunan-ynysu

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth POD GIG Cymru, a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Gwiriwr symptomau'r Coronafeirws (gwefan allanol)

Defnyddiwch ganllaw hunangymorth GIG Cymru os ydych chi’n meddwl bod gennych chi neu rywun arall symptomau’r coronafeirws (COVID-19).

Cymorth ariannol i unigolion (gwefan allanol)

Dysgwch am y cymorth ariannol sydd ar gael i unigolion.

Gwneud cais i gael prawf coronafeirws (gwefan allanol)

Gwybodaeth am gael profi i ddarganfod a oes gennych coronafeirws.

Gwybodaeth i staff

Gwybodaeth a chanllawiau i staff yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Newidiadau i'n gwasanaethau

Gweld y newidiadau sydd wedi’u gwneud i’n gwasanaethau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Amddiffyn pobl eithriadol o agored i niwed (gwefan allanol)

Gweler y cyngor gan Lywodraeth Cymru ar warchod ac amddiffyn pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y COVID-19.

Sut rydym ni'n gweithio i arafu lledaeniad y Coronafeirws

Dewch i weld beth rydym ni'n ei wneud i arafu lledaeniad y Coronafeirws yn Sir Ddinbych.

Gofalwyr

Gwybodaeth i ofalwyr yn ystod y Coronafirws.

Adnoddau Cymunedol

Adnoddau sydd ar gael yn ystod y sefyllfa Covid-19 ar draws Sir Ddinbych..

Gwirfoddolwyr gwasanaethau ymateb i Covid-19

Cyfleodd i wirfoddoli a sut i wneud cais.

Ap COVID-19 y GIG (gwefan allanol)

Ap COVID-19 y GIG bellach ar gael i'w lawrlwytho am ddim ac yw'r ffordd hawsaf o weld a ydych mewn perygl o'r coronafeirws.

Iechyd Cyhoeddus Cymru (gwefan allanol)

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i dderbyn gwybodaeth am gadw’n iach.

Pobl bregus

Gweld gwybodaeth am ddiogelu pobl fregus yn ystod y Coronafirws.

Coronavirus: hysbysiadau gwella a chau

Rhestrau o hysbysiadau gwella a chau.

Llyw.Cymru (gwefan allanol)

Gwybodaeth o Llywodraeth Cymru.

Deddfwriaeth y coronafeirws a chanllawiau ar y gyfraith (gwefan allanol)

Pasiwyd y cyfreithiau a'r canllawiau ar y cyfreithiau hyn yng Nghymru mewn ymateb i bandemig coronafeirws.

Cau llwybrau troed

The Welsh Government has introduced emergency regulations to close footpaths and other rights of way where use poses a high risk to the spread of coronavirus.

Llythyrau brechu'r Bwrdd Iechyd (gwefan allanol)

Gweld y llythyr yn rhoi gwybodaeth am gyflwyno'r brechlynnau coronafeirws sydd ar gael yng Nghymru ar hyn o bryd

Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol

Cymorth ar gyfer weithwyr cymwys y mae’n ofynnol iddynt gadw draw o’r gwaith oherwydd COVID-19 a gadarnhawyd neu os ceir amheuaeth o COVID-19 neu oherwydd bod rhaid iddynt hunanynysu.

Grant Caledi i Denantiaid

Mae'r Grant Caledi i Denantiaid yn grant sy'n darparu cymorth ariannol i bobl mewn llety rhent preifat sy'n cael trafferth talu eu rhent o ganlyniad i bandemig y Coronafeirws (COVID-19).