Coronafeirws: Cymorth brys i fusnesau

Gwybodaeth ar gymorth brys i fusnesau yn sgil y Coronafeirws. 

Dogfennau cysylltiedig

Ailddechrau ac ailagor busnes (PDF, 470KB)

Grant Llawrydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol

Grant yw hwn i roi cymorth ariannol i weithwyr llawrydd yn y sectorau diwylliannol a chreadigol sy'n wynebu heriau ariannol o ganlyniad i COVID-19.

Mwy am y Grant Llawrydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol (gwefan allanol)

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws

Nod y cynllun hwn yw diogelu swyddi hyfyw mewn busnesau sy'n wynebu llai o alw dros fisoedd y gaeaf oherwydd Covid-19, er mwyn helpu i gadw eu gweithwyr yn gysylltiedig â'r gweithlu. 

Ewch i GOV.UK am mwy gwybodaeth am y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws (gwefan allanol)

Grant Darparwyr Gofal Plant

Nod y Cynllun yw diogelu swyddi hyfyw mewn busnesau sy'n wynebu llai o alw dros fisoedd y gaeaf yn sgil coronafeirws, er mwyn helpu i gadw eu gweithwyr yn gysylltiedig â'r gweithlu.

Mwy am y Grant Darparwyr Gofal Plant

Cronfa Cadernid Economaidd

Bwriad y gronfa hon yw cefnogi busnesau Cymru gyda phrosiectau datblygu er mwyn helpu i adfer o effeithiau pandemig Covid-19 a sicrhau cynaliadwyedd hirdymor.

Yn ystod datganiad Llywodraeth Cymru, ynghylch y cyfnod clo byr,  gwnaed cyhoeddiad ynghylch gwella'r Gronfa Gydnerth Economaidd i gefnogi busnesau.

Ynghyd ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru, mae Cyngor Sir Ddinbych yn aros am eglurhad a gwybodaeth bellach am feini prawf, cymhwysedd a'r broses ymgeisio cyn y gallwn ddechrau prosesu ceisiadau gan fusnesau.

Disgwylir y bydd rhagor o wybodaeth ar gael erbyn diwedd yr wythnos ac unwaith y bydd y wybodaeth hon ar gael  byddwn yn cyhoeddi sut y gall busnesau wneud cais am y cymorth hwn.

Ewch i Wefan Busnes Cymru am fwy o wybodaeth am y Gronfa Cadernid Economaidd (gwefan allanol)

Cynllun Benthyg Adfer

Bydd y cynllun Benthyg Adfer yn helpu busnesau bach a chanolig i fenthyg rhwng £2,000 a £50,000.

Bydd y llywodraeth yn gwarantu 100% o’r benthyciad ac ni fydd yna unrhyw ffioedd na llog i’w dalu am y 12 mis cyntaf.

Mwy o wybodaeth am y Cynllun Benthyg Adfer (gwefan allanol)

Cynllun Benthyciad Busnes

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciad Busnes £100m Cymru i gefnogi busnesau a effeithiwyd arnynt gan yr achosion o Covid-19.

Ewch i wefan Banc Datblygu Cymru am fwy o wybodaeth am y Cynllun Benthyciad Busnes (gwefan allanol)

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws

Cyflwynwyd y fenter hon gan CThEM, mae’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws yn nodi y bydd holl gyflogwyr y DU sydd â chynllun Talu wrth Ennill yn gallu cael mynediad at gymorth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr ar gyfer y gweithwyr hynny a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo yn ystod yr argyfwng hwn.

I gael mwy o wybodaeth am y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws ewch i'r wefan Cefnogi Busnes (gwefan allanol)

Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws

Mae’r Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws yn darparu cefnogaeth ariannol i fusnesau llai ar draws y DU sy’n colli refeniw, ac yn gweld effaith ar eu llif arian, yn sgil achosion COVID-19.

Ewch i'r Banc Busnes Prydeinig i gael mwy o wybodaeth am y Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn Sgil y Coronafeirws (gwefan allanol)

Cynllun Cymorth ar gyfer yr Hunangyflogedig

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n aelod o bartneriaeth yr effeithiwyd arnoch yn ddifrifol gan y coronafeirws (COVID-19), holwch os gallwch ddefnyddio’r cynllun hwn i hawlio grant.

Ewch i GOV.UK am fwy o wybodaeth am y Cynllun Cymorth i'r Hunangyflogedig (gwefan allanol)

Tâl Salwch Statudol

Bydd gweithwyr sy’n dilyn cyngor i aros gartref ac sy’n methu gweithio o ganlyniad yn gymwys i dâl salwch statudol, hyd yn oed os nad ydynt yn sâl eu hunain.

Ewch i'r wefan Cefnogi Busnes am wybodaeth ar Dâl Salwch Statudol (gwefan allanol)

Gohirio taliadau Hunanasesiad

Mae modd gohirio taliadau Hunanasesiad sydd fel arfer yn ddyledus i CThEM erbyn 31 Gorffennaf 2020 tan Ionawr 2021.

Os yw eich taliad hunanasesiad yn ddyledus erbyn 31 Gorffennaf 2020, yna rydych yn gymwys i’w ohirio.

I wybod mwy am ohirio taliadau hunanasesiad ewch i'r wefan Cefnogi Busnes (gwefan allanol)

Llinell Gymorth CThEM i Gefnogi Coronafeirws

Mae llinell gymorth arbennig wedi’i sefydlu gan CThEM i gefnogi busnesau a phobl hunangyflogedig sydd mewn trallod ariannol ac sydd â rhwymedigaethau treth heb eu talu i dderbyn cymorth gyda’u problemau treth.

Mwy o wybodaeth am y Linell Gymorth Coronafeirws (gwefan allanol)

Yswiriant

Dylai busnesau sydd â sicrwydd yswiriant dros bandemigau a gorchymyn gan y Llywodraeth i gau fod wedi’u cynnwys, gan fod y Llywodraeth a’r diwydiant yswiriant wedi cadarnhau ar 17 Mawrth 2020 fod cyngor i osgoi tafarndai, theatrau ac ati yn rheswm digonol i wneud hawliad.

Mae polisïau yswiriant yn amrywio’n fawr, felly anogir busnesau i wirio telerau ac amodau eu polisi penodol a chysylltu â’u darparwyr. Mae’n debygol na fydd y mwyafrif o fusnesau wedi’u cynnwys, gan fod polisïau yswiriant ymyrraeth i fusnes safonol yn ddibynnol ar ddifrod i eiddo ac yn eithrio pandemigau.

Cymorth ychwanegol i’r gyfundrefn les

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn gobeithio cefnogi pawb sydd wedi’u heffeithio gan y coronafeirws drwy ddarparu gwybodaeth a manylion ynghylch hawlio budd-daliadau

Mae Siop Cyngor Ar Bopeth (gwefan allanol) hefyd ar gael i’ch helpu chi i wneud cais cychwynnol neu eich helpu i ddiweddaru eich cais presennol.