Coronafeirws: Y Gronfa i fusnesau dan Gyfyngiadau symud

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol o roddwyd ar waith i reoli lledaeniad COVID-19 yn ystod Rhagfyr 2020 (o’r 4ydd ar gyfer lletygarwch a rhai sectorau eraill ac yn fwy eang o’r 19fed).

Pwrpas y grant yw i gefnogi busnesau gyda cymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a gyflwynwyd.

Mae’r grant yn ceisio ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Mae’r gronfa yn cynnwys dau grant ar wahan:

 • Grant Ardrethi Annomestig: I Fusnesau sydd ag eiddo busnes sydd wedi cofrestru gydag Ardrethi Busnes (gan gynnwys y rhai sy’n derbyn rhyddhad ardrethi) sy’n diwallu’r meini prawf
 • Grant Dewisol: I fusnesau sydd heb eiddo busnes wedi cofrestru gydag ardrethi busnes, sy’n diwallu cymhwyster

Ni all busnesau wneud cais am y ddau grant.

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn darparu cymorth wedi’i deilwra i fusnesau newydd, microfusnesau a busnesau bach a chanolig yng Nghymru. Gall y gwasanaeth eich helpu i ddeall eich anghenion a darparu pecynnau cymorth wedi eu teilwra, gan gynnwys mynediad at offerynnau ar-lein, gweithdai, cynghorwyr arbenigol a mentoriaid. Yn ogystal â gweithio gyda chi i lunio diagnostig busnes a chynllun gweithredu, gall ein cynghorwyr hefyd ddarparu cyngor ariannol wedi’i dargedu a’ch helpu i gael mynediad at gymorth arall a allai fod o fudd i chi.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.busnescymru.llyw.cymru (gwefan allanol)

Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Bydd y grantiau ar gael i fusnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden a’u cadwyni cyflawni a busnesau manwerthu sydd ag eiddo cymwys a all ddangos (ar sail hunanddatganedig) ostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau newydd.

Grant A

Taliad grant arian parod o £3,000 ar gyfer busnesau lletygarwch / sefydliadau lletygarwch nid-er-elw a busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol sydd â hereditamentau sy’n gymwys i dderbyn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Grant B

Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch / sefydliadau lletygarwch nid-er-elw a busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol sy’n meddiannu hereditamentau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000.

Grant C

Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch / sefydliadau lletygarwch nid-er-elw a busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol sy’n meddiannu hereditamentau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £51,001 a £150,000.

Pwy all wneud cais ac am faint?

Mae’r cynlluniau grant cysylltiedig ag ardrethi annomestig sy’n cael eu cyflwyno gan Weinidogion Cymru ar gyfer y cyfnod cyfyngiadau rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Ionawr 2021 fel a ganlyn.

Grant A

Taliad grant arian parod o £3,000 ar gyfer busnesau lletygarwch gyda hereditamentau sy’n gymwys i dderbyn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach. Bydd awdurdodau lleol yn prosesu’r taliad grant hwn o £3,000 ar gyfer busnesau lletygarwch cymwys a dderbyniodd grant sy’n gysylltiedig â Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach (SBRR) drwy’r cynllun Cyfnod Atal Byr diweddar heb fod angen cyflwyno unrhyw brosesau ymgeisio pellach.

Bydd angen i fusnesau lletygarwch cymwys na chyflwynodd eu manylion am grant ardrethi annomestig yn ystod y Cyfnod Atal Byr lenwi ffurflen gofrestru fer (gweler tudalen 4 am ragor o wybodaeth).

Bydd Grant A ar gael i fusnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden a’u cadwyn gyflenwi a busnesau manwerthu sydd ag eiddo SBRR cymwys a all ddangos (ar sail hunanddatganedig) ostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau newydd. Bydd awdurdodau lleol yn agor y broses gofrestru ar gyfer busnesau lletygarwch ar 16 Rhagfyr ac ar gyfer busnesau cymwys eraill ar 4 Ionawr. Gofynnir i fusnesau sy'n gwneud cais yn ffenestr mis Ionawr hunanddatgan drwy ffurflen gofrestru fer os oedd ganddynt ostyngiad o 40% mewn trosiant ar gyfer mis Rhagfyr 2020 o gymharu â mis Rhagfyr 2019 neu o gymharu â throsiant ar gyfer Medi 2020 os nad oeddent yn masnachu ym mis Rhagfyr 2019.

I fod yn gymwys ar gyfer y grant hwn, bydd gan fusnesau hereditament gyda gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Ar gyfer busnesau sydd angen cofrestru, mae’n rhaid bod eu hereditament wedi bod ar y rhestr raddio Ardrethi Annomestig ar 1 Medi 2020 ac mae angen i’r trethdalwr fod wedi bod yn feddiannydd ar yr eiddo ar 30 Tachwedd 2020.

Mae’r cyfyngiad eiddo lluosog sy’n berthnasol i’r cynllun Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach yn berthnasol i’r grant hwn. Felly, dim ond ar gyfer uchafswm o ddau eiddo ym mhob ardal awdurdod lleol y caiff yr un trethdalwr dderbyn y grant.

Bydd Grant A hefyd yn berthnasol i bob trethdalwr sy’n gymwys i gael rhyddhad elusennol a rhyddhad Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC), sy’n gweithredu yn y sectorau hamdden a lletygarwch wedi’u lleoli mewn eiddo â gwerth ardrethol o hyd at £12,000. Mae disgresiwn gan awdurdodau lleol i ddarparu grantiau i gyrff dielw yr ystyriant sy’n gweithredu at ddibenion elusennol ond nad ydynt yn cael rhyddhad elusennol na rhyddhad CASC ar hyn o bryd. Dim ond i sefydliadau dielw sy’n cael rhyddhad ardrethi dewisol neu sydd â hawl iddo ac sy’n gweithredu yn y sectorau , hamdden neu letygarwch y mae’r disgresiwn hwn yn berthnasol.

Grant B

Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch sy’n meddiannu hereditamentau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000. Bydd awdurdodau lleol yn prosesu’r taliad grant hwn o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch cymwys a dderbyniodd grant o £5,000 sy’n gysylltiedig ag ardrethi annomestig drwy’r cynllun Cyfnod Atal Byr diweddar heb fod angen cyflwyno unrhyw brosesau ymgeisio pellach.

Bydd angen i fusnesau lletygarwch cymwys na chyflwynodd eu manylion am grant ardrethi annomestig yn ystod y Cyfnod Atal Byr lenwi ffurflen gofrestru fer a fydd ar gael yn ystod mis Rhagfyr 2020.

Bydd Grant B ar gael i fusnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden a’u cadwyn gyflenwi a busnesau manwerthu sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000 a all ddangos (ar sail hunanddatganedig) ostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau newydd. Bydd awdurdodau lleol yn agor y broses gofrestru ar gyfer busnesau lletygarwch ar 16 Rhagfyr ac ar gyfer busnesau cymwys eraill ar 4 Ionawr. Gofynnir i fusnesau sy'n gwneud cais yn ffenestr mis Ionawr hunanddatgan drwy ffurflen gofrestru fer os oedd ganddynt ostyngiad o 40% mewn trosiant ar gyfer mis Rhagfyr 2020 o gymharu â mis Rhagfyr 2019 neu o gymharu â throsiant ar gyfer Medi 2020 os nad oeddent yn masnachu ym mis Rhagfyr 2019.

Ar gyfer busnesau sydd angen cofrestru, mae’n rhaid bod eu hereditament wedi bod ar y rhestr raddio ardrethi annomestig ar 1 Medi 2020 ac mae angen i’r trethdalwr fod wedi bod yn feddiannydd ar yr eiddo ar 30 Tachwedd 2020.

Mae’r grant hefyd ar gael i sefydliadau dielw sy’n meddiannu eiddo lletygarwch a hamdden cymwys.

Grant C

Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch sy’n meddiannu hereditamentau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £51,001 a £150,000. Mae’n rhaid bod hereditament yr ymgeisydd wedi bod ar y rhestr raddio ardrethi annomestig ar 1 Medi 2020 ac mae angen i’r trethdalwr fod wedi meddiannu’r eiddo ar 30 Tachwedd 2020.

Bydd angen i fusnesau gwblhau proses gofrestru fer a fydd ar gael yn ystod mis Rhagfyr 2020.

Bydd Grant C ar gael i fusnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden a’u cadwyn cyflenwi a busnesau manwerthu sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000 a all ddangos (ar sail hunanddatganedig) ostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau newydd. Bydd awdurdodau lleol yn agor y broses gofrestru ar gyfer busnesau lletygarwch ar 16 Rhagfyr ac ar gyfer busnesau cymwys eraill ar 4 Ionawr. Gofynnir i fusnesau sy'n gwneud cais yn ffenestr mis Ionawr hunanddatgan drwy ffurflen gofrestru fer os oedd ganddynt ostyngiad o 40% mewn trosiant ar gyfer mis Rhagfyr 2020 o gymharu â mis Rhagfyr 2019 neu o gymharu â throsiant ar gyfer Medi 2020 os nad oeddent yn masnachu ym mis Rhagfyr 2019.

Mae’r grant hefyd ar gael i sefydliadau dielw sy’n meddiannu eiddo lletygarwch cymwys.

Mewn perthynas â llety hunanarlwyo, mae’r un canllawiau ag ar gyfer cynlluniau grant blaenorol sy’n gysylltiedig ag ardrethi annomestig yn berthnasol, sef na fydd eiddo’n gymwys i gael y grant oni bai bod y meini prawf canlynol yn cael eu bodloni:

 • Gall y llety hunanarlwyo ddarparu dwy flynedd o gyfrifon masnachu am y cyfnod yn union cyn blwyddyn ariannol gyfredol y busnes
 • Rhaid bod y llety hunanarlwyo wedi’i osod am gyfnod o 140 diwrnod neu fwy ym mlwyddyn ariannol 2019-20
 • Rhaid i’r busnes llety hunanarlwyo fod yn brif ffynhonnell incwm i’r perchennog (isafswm trothwy yw 50%).

Ar gyfer eiddo hunanarlwyo, mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn llawn i ofyn am gyfrifon busnes masnachu, rhestrau archebu a ffurflenni treth hunanasesu a gyflwynwyd i CThEM ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 os oes angen tystiolaeth ychwanegol i ddangos i’r meini prawf hyn gael eu bodloni.

Mewn perthynas â gamblo a hapchwarae, mae arcedau o’r math y gellid eu dosbarthu’n ddifyrrwch yn hytrach na safleoedd hapchwarae yn cael eu hystyried yn sefydliadau hamdden ac maent yn gymwys i gael y grantiau naill ai drwy’r llwybr rhyddhad ardrethi busnesau bach neu, os yw gwerth ardrethol y safle’n eu gwneud yn gymwys, am y grant mwy o £5,000 fel cyfleusterau hamdden.

O ran sefydliadau hapchwarae (sydd fel arfer i’w gweld mewn amgylchedd canol dinas ond a allai fod wedi’u lleoli yn unrhyw le hefyd) sydd fel arfer â mynediad cyfyngedig i bobl 18 oed a throsodd ac sydd a) heb hawl i ryddhad ardrethi i fusnesau bach a b) lle mai gamblo yn hytrach na difyrrwch yw’r prif weithgaredd, nid ydynt yn gymwys ar gyfer y grant manwerthu, hamdden a lletygarwch. Mae canllawiau’r cynllun Ardrethi Annomestig ar gyfer Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch yng Nghymru – 2020-21 yn eithrio hereditamentau gamblo yn benodol.

Ni fydd busnesau’n gymwys i dderbyn y naill grant neu’r llall os yw un o’r categorïau canlynol yn berthnasol:

 • Gorfodwyd i gau ar ôl torri rheolau cadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, os oes gwelliannau wedi’u gwneud a bod y busnes wedi cael ailagor yna mae’n bosibl y gall fod yn gymwys i gael y grant (yn amodol ar fodloni’r meini prawf cymhwysedd).
 • Busnesau a ddewisodd gau ond nad yw’n ofynnol iddynt wneud hynny
 • Heb fod wedi’u diddymu neu yn y broses o gael eu dileu
 • Wedi croesi’r terfyn Cymorth Gwladwriaethol

Sut i wneud cais am y Grant Ardrethi Annomestig

Gallwch wneud cais am y Grant Ardrethi Annomestig ar-lein.

Gwneud cais am y Grant Ardrethi Annomestig ar-lein

Canllawiau am llenwi'r ffurflen Grant Ardrethi Annomestig

Section 1: Information about your business

This part asks for information about your business. Please ensure the details in this section are accurate and complete. Application forms that have incomplete or inaccurate data will not be processed.

Section 2: Your personal details

This part asks for information about you ‘the applicant’.

Section 3: Impact of Covid-19 on your business

Please confirm or otherwise if the statements on the application form apply to your business. Also businesses applying in January need to complete the table with your actual turnover figure for December 2020 and actual turnover for December 2019 (or the monthly turnover for September 2020 if not trading in December 2019).

Section 4: Bank Details

Please provide your business bank account details as this information will be used to make the grant payment to you – please ensure these details are correct.

Businesses should be actively trading up to 4th December 2020 and may be required to provide evidence to demonstrate this.

Section 5: Statement of State Aid Received

You must declare if you have received any State Aid (including De Minimis Aid) during the previous 3 fiscal years (i.e. current fiscal year and the previous two fiscal years) together with the amount received and details of the awarding body.

Please include all Covid-19 related financial support you have received since March 2020.

Examples could include Economic Resilience Fund, Start-up Grant, Non Domestic Rate Grant (round 1)

What is De Minimis Aid?

In order to minimise distortion of competition the European Commission sets limits on how much assistance can be given to organisations operating in a competitive market. Under EC Regulation 1407/2013 (de minimis Aid Regulation) as published in the Official Journal of the European Union 24 December 2013, the support provided is a de minimis aid.

There is a ceiling of €200,000 (€100,000 for undertakings in the road transport sector) for all de minimis aid provided to any one organisation over a three fiscal year period (i.e. the current fiscal year and the previous two fiscal years). Any de minimis aid provided to you under this service will be relevant.

Please advise us of any other de minimis aid received during the current and previous two fiscal years, as we need to check that our support added to that previously received, will not exceed the threshold of €200,000 (€100,000 for undertakings in the road transport sector) over the last 3 fiscal years. Aid includes not only grant but also assistance such as free or subsidised consultancy services, marketing advice etc. If you are in any doubt about whether previous assistance received classes as de minimis assistance please include it.

Section 6: Declarations

Please read the declarations carefully and tick the boxes to confirm you accept and understand the declarations.

Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud Canllawiau

Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

 • Wedi cael eu gorfodi i gau fel canlyniad i'r cyfyngiadau cenedlaethol mewn lle ar gyfer busnesau lletygarwch
 • Neu yn gallu dangos fod y cyfyngiadau diweddaraf yn arwain at ostyngiad o 40% o leiaf yn eu trosiant (amcangyfrif) yn y cyfnod Rhagfyr 2020 i Ionawr 2021 o’i gymharu a Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020 (neu Medi 2020 os ddim yn masnachu yn Rhagfyr 2019)
Pwy all wneud cais ?

Gall busnesau sy’n bodloni’r meini prawf canlynol fod yn gymwys i gael y grant:

 • Roedd y busnes yn masnachu cyn 1 Medi 2020
 • Rhaid bod y busnes yn gweithredu yng Nghymru
 • Rhaid i fusnesau fod ag o leiaf un o’r canlynol
  • Cyfeirnod Unigryw Trethdalwr (UTR) gan CThEM
  • Rhif Cofrestru TAW neu Dystysgrif Eithrio o TAW)
  • Rhif Cofrestru’r Cwmni (os yw’n berthnasol)
  • Rhif trwydded cerbyd hacni neu rif trwydded minicab preifat (os yw’n berthnasol)
 • Mae’r busnes wedi cael ei orfodi i gau neu wedi gweld gostyngiad o mwy na 40% mewn trosiant o ganlyniad uniongyrchol i gyflwyno’r cyfyngiadau symud yng Nghymru
 • Cwmni cyfyngedig gyda throsiant rhwng £10,000 a £50,000
 • Unig fasnachwyr / partneriaethau gyda throsiant sy’n llai na £85,000
 • Rhaid mai’r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm (mwy na 50%)
 • Rhaid i fusnesau sy’n derbyn cymorth geisio cadw eu cyflogeion am 12 mis
 • Ni chaiff unrhyw fusnes wneud mwy nag un cais
 • Dylai busnesau fod wedi bod yn masnachu’n weithredol hyd at 4 Rhagfyr, pan gyflwynwyd y cyfyngiadau newydd yng Nghymru, a hwyrach y bydd yn ofynnol iddynt ddarparu tystiolaeth i ddangos hyn
 • Nid yw busnesau sy’n gymwys i dderbyn Grant Ardrethi Annomestig yGronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud yn gymwys i dderbyn y grant dewisol hwn.
 • Nid yw busnesau sy’n gymwys i gael Grant Cymorth Penodol i’r Sector y Gronfa Cadernid Economaidd yn gymwys ar gyfer y grant dewisol hwn.
Faint allwch chi wneud cais amdano?

Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

 • Wedi cael eu gorfodi i gau o ganlyniad i'r cyfyngiadau cenedlaethol a roddwyd ar waith.
 • Bydd y grant hefyd yn cefnogi busnesau sy’n amcangyfrif gostyngiad o 40% yn eu trosiant yn ystod  y cyfnod o fis Rhagfyr 2020 i Ionawr 2021 o’i gymharu â mis Rhagfyr 2019 i Ionawr 2020 (neu drosiant misol cyfartalog o fis Medi i fis Tachwedd 2020 os nad oeddent yn masnachu ym mis Rhagfyr 2019)

Mewn perthynas â llety hunanarlwyo, mae’r un canllawiau ag ar gyfer cynlluniau grant blaenorol sy’n gysylltiedig ag ardrethi annomestig yn berthnasol, sef na fydd eiddo’n gymwys i gael y grant oni bai bod y meini prawf canlynol yn cael eu bodloni:

 • Gall y llety hunanarlwyo ddarparu dwy flynedd o gyfrifon masnachu am y cyfnod yn union cyn blwyddyn ariannol gyfredol y busnes
 • Rhaid bod y llety hunanarlwyo wedi’i osod am gyfnod o 140 diwrnod neu fwy ym mlwyddyn ariannol 2019-20
 • Rhaid i’r busnes llety hunanarlwyo fod yn brif ffynhonnell incwm i’r perchennog (isafswm trothwy yw 50%).

Ar gyfer eiddo hunanarlwyo, mae gan awdurdodau lleol ddisgresiwn llawn i ofyn am gyfrifon busnes masnachu, rhestrau archebu a ffurflenni treth hunanasesu a gyflwynwyd i CThEM ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 os oes angen tystiolaeth ychwanegol i ddangos i’r meini prawf hyn gael eu bodloni.

Nid ydych yn gymwys i gael y grant hwn:

 • Os ydych yn gymwys i dderbyn, neu wedi derbyn, Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud gan eich Awdurdod Lleol
 • Os ydych yn gymwys i gael Grant Cymorth Penodol i’r Sector y Gronfa Cadernid Economaidd, neu wedi gwneud cais amdano
 • Os yw’r busnes yn cynhyrchu llai na 50% o’ch incwm. Rhaid mai’r busnes yw eich prif ffynhonnell incwm.

Mae angen i fusnesau ddangos y byddai hyfywedd y fenter o dan fygythiad heb y cymorth grant, ac amlinellu pam.

Sut i wneud cais am y Grant Dewisol

Gallwch wneud cais am y Grant Dewisol ar-lein.

Bydd ceisiadau’n derbyn sylw ar sail y cyntaf i’r felin. Gall hyn olygu na fydd rhai ceisiadau sydd wedi eu cyflwyno yn cael eu gwerthuso, os yw’r holl gronfa wedi cael ei defnyddio. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am hyn drwy e-bost.

Mae gan yr Awdurdod Lleol ddisgresiwn llwyr i bennu hyd a thelerau’r gronfa.

Cais am y Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Canllawiau am llenwi'r ffurflen Grant Dewisol

Adran 1: Eich Manylion Personol

Mae’r adran hon yn gofyn am wybodaeth amdanoch chi, yr ymgeisydd / perchennog y busnes.

Adran 2: Gwybodaeth am eich busnes

Mae’r adran hon yn gofyn am wybodaeth am eich busnes. Gwnewch yn siŵr bod y manylion yn yr adran hon yn gywir ac yn gyflawn. Ni fydd ffurflenni sy’n cynnwys data anghyflawn neu anghywir yn cael eu prosesu.

Ni fydd busnesau’n gymwys i dderbyn y grant os yw un o’r categorïau canlynol yn berthnasol:

 • Gorfodwyd i gau ar ôl torri rheolau cadw pellter cymdeithasol. Fodd bynnag, os oes gwelliannau wedi’u gwneud a bod y busnes wedi cael ei ailagor yna mae’n bosibl y gall fod yn gymwys i gael y grant (yn amodol ar fodloni’r meini prawf cymhwysedd)
 • Busnesau a ddewisodd gau ond nad yw’n ofynnol iddynt wneud hynny
 • Heb fod wedi’u diddymu neu yn y broses o gael eu dileu
 • Wedi croesi’r terfyn Cymorth Gwladwriaethol
 • Os nad y busnes hwn yr ydych yn gwneud cais ar ei ran yw eich prif ffynhonnell incwm
Adran 3: Effaith y cyfyngiadau symud ar eich busnes

Cadarnhewch neu fel arall os yw’r datganiad ar y ffurflen gais yn berthnasol i’ch busnes. Caiff yr awdurdod lleol ofyn am ragor o wybodaeth/dogfennaeth i ddangos tystiolaeth o’r gostyngiad hwn. Hefyd, dywedwch wrthym yn y rhan yma sut y bydd y cyfyngiadau diweddaraf a gyflwynwyd yn ystod mis Rhagfyr yn effeithio yn uniongyrchol ar eich busnes.

Adran 4: Manylion Banc

Rhowch fanylion eich cyfrif banc busnes gan y bydd wybodaeth hon yn cael ei defnyddio i wneud y taliad grant i chi – gwnewch yn siŵr bod y manylion hyn yn gywir.

Gallai’r awdurdod lleol ofyn am eich cyfriflenni banc diweddaraf a gwybodaeth bellach i ddangos tystiolaeth o’r gweithgarwch masnachu.

Adran 5: Datganiad am Gymorth Gwladwriaethol a Dderbyniwyd

Rhaid i chi ddatgan a ydych wedi derbyn unrhyw Gymorth Gwladwriaethol yn ystod y tair blynedd ariannol flaenorol (h.y. y flwyddyn ariannol bresennol a’r ddwy flwyddyn ariannol flaenorol) ynghyd â’r swm a dderbyniwyd a manylion y corff dyfarnu.

Dylech gynnwys yr holl gymorth ariannol cysylltiedig â COVID-19 a dderbyniwyd gennych ers mis Mawrth 2020.

Gallai enghreifftiau gynnwys y Gronfa Cadernid Economaidd, y Grant Cychwyn Busnes, y Grant Ardrethi Annomestig (cylch 1)

Beth yw Cymorth De Minimis?

Er mwyn lleihau gwrthdroad cystadleuaeth i’r lefel isaf posibl, mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn pennu terfyn ar faint o gymorth y ceir ei roi i sefydliadau sy’n gweithredu mewn marchnad gystadleuol. Dan reoliad 1407/2013 yr UE (rheoliad Cymorth De Minimis) fel y’i cyhoeddwyd yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd 24/12/2013 mae’r cymorth yn gymorth de minimis.

Mae terfyn o €200,000 (€100,000 ar gyfer gweithrediadau’r sector cludo nwyddau ar y ffordd) ar gyfer yr holl gymorth de minimis a ddarperir i un sefydliad dros gyfnod o dair blynedd ariannol (h.y. y flwyddyn ariannol bresennol a’r ddwy flwyddyn ariannol flaenorol). Bydd unrhyw gymorth de minimis a ddarperir i chi o dan y gwasanaeth hwn yn berthnasol.

Rhowch wybod i ni am unrhyw gymorth de minimis arall a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol a’r ddwy flwyddyn ariannol flaenorol, gan y bydd angen i ni sicrhau na fydd ein cymorth ni, ar ôl ei ychwanegu at yr hyn a gafwyd eisoes, yn fwy na’r trothwy o €200,000 (€100,000 ar gyfer gweithrediadau’r sector cludo nwyddau ar y ffordd) dros y 3 blwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae’r cymorth yn cynnwys nid yn unig grant ond hefyd cymorth megis gwasanaethau cynghori am ddim neu â chymhorthdal, cyngor marchnata ac ati. Os oes gennych unrhyw amheuaeth o ran a yw’r cymorth a dderbyniwyd eisoes yn cyfrif fel cymorth de minimis dylech ei gynnwys.

Adran 6: Datganiadau

Darllenwch y datganiadau a thiciwch y blychau i gadarnhau eich bod yn eu deall ac yn eu derbyn.

Beth sy’n digwydd ar ôl i’r cais gael ei dderbyn?

Cydnabyddir bod eich cais wedi cael ei dderbyn o fewn 10 diwrnod gwaith.

Gwneir penderfyniadau ynghylch ceisiadau ar sail y wybodaeth a roddir yn y ffurflen gais, y dystiolaeth gysylltiedig a gwybodaeth o wiriadau a gynhelir ar ffynonellau data busnes arall. Os rhoddir data anghyflawn neu anghywir, neu os yw’r dystiolaeth a ddarperir yn annigonol, ni fyddwn yn prosesu’r ffurflen a gwrthodir y cais.

Ein nod yw prosesu ceisiadau grant o fewn 30 diwrnod i’w derbyn.

Bydd 100% o’r grant yn cael ei dalu ymlaen llaw.

Os nad yw eich cais yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn e-bost yn amlinellu’r rheswm/rhesymau dros wrthod eich cais. Nid oes proses apelio.

Ad-dalu grant

Dylai ymgeiswyr nodi ei bod yn bosibl y bydd yr Awdurdod Lleol yn gofyn i’r grant gael ei ad-dalu’n llawn neu’n rhannol os daw tystiolaeth i’r amlwg i ddangos nad oedd yr ymgeisydd yn gymwys ar gyfer Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud.