Carchar Rhuthun

Carchar Rhuthun yw’r ennillwyr o’r wobr Trysor Cudd Visit Wales 2016 a 2017.

Bydd Carchar Rhuthun yn cau'n gynnar

Oherwydd gwaith atgyweiriad yn dechrau yn y celloedd is, yn anffodus byddwn yn cau yn gynharach na gyhoeddwyd. Bydd y Carchar yn cau ar Ddydd Sadwrn, 18 Medi 2021.

Rydym yn gobeithio eich bod wedi cael cyflau i’n ymuno er mwyn ein teithiau tu allan ond os nad ydych wedi cael siawns, dewch i’n ymuno cyn iddynt orffen a chyn i’r carchar gau am y flwyddyn.

Bydd teithiau yn cael eu cynnal bob dydd Mercher, Iau, Gwener a Sadwrn, tan 18 Medi, am 11am a 2pm.

  • Does dim angen archebu ond mae niferoedd yn gyfyngedig i 30 o bobl, a bydd pob taith yn cydymffurfio â chyfyngiadau Covid y Llywodraeth
  • Os bydd tywydd yn caniatau (os bydd y tywydd yn wael, gwiriwch cyn teithio)
  • Croeso i bob oedran, mae’r daith ar y fflat ac yn hygyrch i gadair olwyn/cadair wthio. Parcio cyfagos mewn meysydd parcio cyhoeddus
  • Dim toiledau yn agored ar y safle, toiledau cyhoeddus cyfagos ar gael

Cysylltu â ni

Stryd Clwyd
Rhuthun
LL15 1HP

E-bosttreftadaeth@sirddinbych.gov.uk

Ymholiadau cyffredinol: 01824 708281 (Ebrill i Medi) 
Archebion grŵp ac achlysuron arbennig: 01824 708218

Cyfryngau cymdeithasol

Manylion am Garchar Rhuthun

Carchar Rhuthun ydi un o’r adeiladau mwyaf trawiadol yng Ngogledd Cymru a’r unig garchar yn null Pentonville a adeiladwyd yn bwrpasol, sydd ar agor i’r cyhoedd fel atyniad treftadaeth. Ers yr ail-agoriad ym mis Mai 2002, ar ôl gwaith adfer gwerth dwy filiwn o bunnoedd, gall pobl sbïo i mewn i bob twll a chornel a dysgu am fywyd tu mewn i system carchardai oes Fictoria. Dewch i weld sut roedd y carcharorion yn byw o ddydd i ddydd: beth gawsant i fwyta, pa waith a wnaethant a pha gosbau a ddioddefwyd ganddynt. Archwiliwch y celloedd yn cynnwys y gell gosbi, y gell 'dywyll' a'r gell gondemniad. Dysgwch am 'Houdini' Cymru, a William Hughes, y person olaf i'w grogi yno.

Llogi'r lleoliad

Gallwch logi ystafelloedd parlwr Nantclwyd y Dre ar gyfer digwyddiadau, partion a cyfarfodydd. Mae gan y lleoliad hwn le ar gyfer hyd at 60 o westeion.

  • Yn ystod amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr
  • Y tu allan i amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr + ffi untro o £45

Gellir llogi safleoedd yn gyfan gwbl, ac mae prisiau yn dechrau o £1500, er mwyn trafod llogi ystafell, ffoniwch 01824 708218.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.