Tŷ a Gardd Hanesyddol Nantclwyd y Dre

Tŷ Hanesyddol Nantclwyd y Dre

Beth am deithio mewn amser wrth gamu trwy saith oes Nantclwyd y Dre ac ymlacio yn hyfrydwch tawel Gardd yr Arglwydd?

Nantclwyd y Dre yw’r ennillwyr o’r wobr Trysor Cudd Visit Wales 2017, 2018 a 2023.

Delweddau

Delweddau

Nantclwyd y dre -

Nantclwyd y dre -

Nantclwyd y dre -

Nantclwyd y dre -

Manylion am Nantclwyd y Dre

Mae Nantclwyd y Dre yn cynnig cyfle unigryw i archwilio mwy na 500 mlynedd o hanes, o’r cyfnod canoloesol i’r 20fed ganrif. Camwch drwy saith oes y tŷ rhestredig Gradd I hwn sydd wedi’i adnewyddu’n hyfryd, wrth iddo ddatgelu bywydau ei breswylwyr. Dechreuwch eich taith ym 1435 a dysgu am sut wnaeth yr adeilad ehangu o fod yn dŷ gwehydd i fod yn dŷ tref cyfreithiwr o’r 17eg ganrif ac ysgol Fictoraidd i ferched ifanc. 

Mae Gardd yr Arglwydd yn le hyfryd o dawel yng nghanol Rhuthun. Dewch â phicnic neu ewch am dro trwy wyrddni hardd, lliwiau llachar gyda golygfeydd o Fryniau Clwyd a Chastell Rhuthun yn gefndir.

Gall ymwelwyr ifanc fod yn “Archwilwyr Ifanc” gyda’n llwybrau a bagiau benthyg wedi’u dylunio’n arbennig i’w helpu i ddysgu mwy am hanes a natur Nantclwyd y Dre.

Mae ein camera ystlumod yn gyfle gwych i weld ein clwyd arbennig o ystlumod pedol lleiaf, ystlumod hirglust ac ystlumod lleiaf. 

Os ydych chi’n chwilio am anrheg unigryw, mae ein siop yn llawn cynnyrch gan gynhyrchwyr lleol, gan gynnwys dewis o jamiau a siytni wedi’u gwneud gyda ffrwythau a gafodd eu cynaeafu o Ardd yr Arglwydd.

Mae Nantclwyd y Dre yn lleoliad unigryw a phersonol ar gyfer priodas, partneriaeth sifil neu i adnewyddu addunedau.

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Quality Assured logoHidden Gem 2023 award

Amseroedd agor

Mae Nantclwyd y Dre ar agor yn yr amseroedd canlynol: 

Hydref i fis Mawrth

Gallwch drefnu ymweliad grŵp yn ystod mis Hydref i fis Mawrth drwy anfon e-bost atom neu drwy ffonio 01824 709822.

Ebrill tan Medi

 • Dydd Iau: 11am i 5pm
 • Dydd Gwener: 11am i 5pm
 • Dydd Sadwrn: 11am i 5pm

Mynediad olaf: 4pm

Prisiau

Os ydych yn talu’r pris llawn i fynd i Garchar Rhuthun neu Nantclwyd y Dre, cewch 20% oddi ar bris mynediad i’r safle arall wrth ddangos eich derbynneb. Mae hyn yn ddilys am y tymor cyfan.

 • Oedolyn: £7.00
 • Oedolyn - mynediad i’r ardd yn unig: £3.00
 • Plant 5 i 16 oed: £6.00
 • Plant - mynediad i’r ardd yn unig: £2.00
 • Plant dan 5 oed: am ddim
 • Teulu (4 person o leiaf 1 plentyn): £20.00
 • Pobl hŷn (60 oed +): £6.00
 • Myfyrwyr: £6.00
 • Grwpiau o 15+ person: £3.00 y pen
 • Gofalwr gydag ymwelwr anabl: am ddim
 • Clwb Archeolegwyr Ifanc: am ddim
Tocyn Gardd

Tocyn Gardd

Mae'r tocyn yn cynnwys:

 • mynediad am ddim i erddi Nantclwyd y Dre yn ystod oriau agor2023
 • ffordd hawdd a chyfleus i gyrraedd y gerddi
 • hefyd yn cynnwys 20% oddi ar bris mynediad i dy Nantclwyd y Dre unrhyw adeg yn ystod yr oriau agor

Prisiau

 • Teulu (4 person o leiaf 1 plentyn): £15
 • Oedolyn: £10
 • Consesiynau (60 + a myfyrwyr): £6

Telerau ac amodau

 • Mae Tocyn Gardd yn caniatáu mynediad am ddim ir ardd yn ystod oriau agor arferol (nid yw'n cynnwys digwyddiadau lle mae'n rhaid talu)
 • Mae'r tocyn yn ddilys tan 30 Medi 2023
 • Dim ond deiliad y tocyn all ddefnyddio'r tocyn ac ni ellir ei drosglwyddo i unrhyw ddefnyddiwr arall
 • Bydd y tocyn yn caelei dynnu'n ôl os bydd yn cael ei gamddefnyddio
 • Gellir cael tocyn newydd yn lle un sydd wedi ei golli neu ei ddifrodi (tâl o £1)

Er mwyn prynu Tocyn Gardd galwch heibio Nantclwyd Y Dre yn ystod oriau agor a byddwn n cyhoeddi eich tocyn, yn barod i'w ddefnyddio ar unwaith.

Cysylltu â ni

Stryd y Castell
Rhuthun
LL15 1DP

Ebost: treftadaeth@sirddinbych.gov.uk

Ffôn: 01824 709822

Cyfryngau cymdeithasol

Llogi man cyfarfod hwn

Gallwch logi ystafelloedd parlwr Nantclwyd y Dre ar gyfer digwyddiadau, partion a cyfarfodydd. Bydd angen i chi drefnu eich arlwyaeth eich hun a gallwch ddefnyddio ein cegin a’n hoergell. Mae gan y lleoliad hwn le ar gyfer hyd at 60 o westeion.

 • Yn ystod amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr
 • Y tu allan i amseroedd ymweld cyhoeddus: £25 yr awr + ffi untro o £45

Wal gardd Nantclwyd y Dre wedi dymchwel

Atgyweirio wal Gardd yr Arglwydd 

Mehefin 2023

Wedi i brif wal gynnal Gardd yr Arglwydd ddymchwel yn gynharach eleni, mae contractwyr a pheirianwyr arbenigol yn parhau i atgyfnerthu’r rhannau sy’n weddill o’r wal a’r ardd (gwaith Cam 1).  

Mae gwaith diweddar wedi golygu drilio drwy gefn y wal hyd at 6.0m yn llorweddol i osod patrwm grid o angorau tir arbenigol i sefydlogi’r ardd a pharchu statws Rhestredig y wal. Rhagwelir y bydd y gwaith hwn wedi’i orffen erbyn diwedd mis Gorffennaf 2023, pan wneir cynlluniau ar gyfer Cam 2.

I ddechrau, gofynnodd Cyngor Sir Ddinbych i Beirianwyr lleol archwilio’r wal a rhoi cyngor ar ailgodi’r darn oedd wedi dymchwel ac atgyfnerthu’r rhannau o’r wal oedd ar ôl os oedd angen.

Datgelodd yr archwiliad bryderon difrifol am y rhannau o’r wal oedd ar ôl a’i bod yn debygol y byddai rhannau eraill yn dymchwel, oedd yn peri risg uchel o berygl i’r cyhoedd yn gyffredinol sy’n defnyddio’r llwybr troed cyhoeddus.  Felly, rhoddodd CSDd gyfarwyddyd i’r Peirianwyr wneud dyluniadau ar gyfer Cam 1 - gwaith brys i ddiogelu’r ardal oedd wedi dymchwel, atgyfnerthu gweddill y wal ar bob ochr i’r darn sydd wedi dymchwel a chynllunio'r gwaith o ailadeiladu’r rhan sydd wedi dymchwel (Cam 2).

Mae gwaith Cam 1 wedi symud ymlaen yn dda ac mae’r gwaith o ddiogelu’r wal bellach wedi’i wneud. Pan fydd gwaith sylweddol yn cael ei wneud mewn lleoliad hanesyddol, mae Archeolegwyr yn rhan o’r gwaith i fonitro a chynghori a bydd hyn yn digwydd drwy gydol y broses.

Mawrth 2023

Mae amserlen waith 14 wythnos wedi dechrau i dynnu rhannau o wal gardd restredig yn Nantclwyd y Dre. Mae gwaith i dynnu rhannau peryglus a chlirio’r darn sydd wedi dymchwel hefyd yn cynnwys gwneud gwaith i sefydlogi’r wal sy’n weddill. Unwaith y bydd y gwaith hwn wedi’i gwblhau, bydd yna gynllun ar waith i ailadeiladu ac adfer y wal hanesyddol hon. Mae trefniadau monitro symudiad a brîff gwylio Archeolegol ar waith ar gyfer cyfnod y gwaith oherwydd y statws rhestredig ac arwyddocâd hanesyddol y wal a’r ardd a sensitifrwydd y gwaith a wneir.  

Bydd llwybr troed cyhoeddus Cunning Green yn parhau ynghau nes bydd yr holl waith wedi’i gwblhau oherwydd maint a chymhlethdod y gwaith a’r risg iechyd a diogelwch sylweddol.  

Ionawr 2023

Ar 9 Ionawr, canfuwyd bod wal gardd Nantclwyd y Dre wedi dymchwel yn sylweddol, gyda llawer iawn o rwbel yn llenwi llwybr troed Cwningar y Castell, gan adael rhan ansefydlog o wal ar ôl.

Mae mesurau diogelwch wedi’u rhoi ar waith a byddant yn aros ar waith wrth i gynlluniau gael eu cytuno i sicrhau bod modd i waith ddechrau i symud y rwbel a thynnu rhannau anniogel o’r wal i lawr.

Pan fydd y gwaith hanfodol wedi’i gwblhau, caiff trafodaethau pellach am ailadeiladu’r wal eu cynnal.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.