Cartrefi fforddiadwy

Sefydliadau preifat dielw yw Cymdeithasau Tai. Weithiau cyfeirir atynt fel Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Maent yn gweithio’n agos gyda’r cyngor i gynnig tai cost isel i bobl leol sydd ag incwm isel, neu sydd angen cefnogaeth ychwanegol.

Y pedair cymdeithas tai sy’n darparu tai yn Sir Ddinbych yw:

Weithiau, byddant yn hysbysebu eiddo sydd ar gael i’w prynu neu i’w rhentu ar wefan Tai Sir Ddinbych (gwefan allanol).

Cynllun cartrefi fforddiadwy

Os ydych yn ei chael yn anodd prynu neu rentu llety, mae cynlluniau perchnogaeth cartref fforddiadwy a chynlluniau rhentu ar gael a all helpu.

Rhannu Ecwiti

Gyda'r cynllun hwn, byddech yn prynu swm o ecwiti mewn eiddo drwy forgais, gyda'r swm sy'n weddill yn cael ei gadw gan gymdeithas tai. Pan fydd yr eiddo yn cael ei werthu, byddai'r gymdeithas tai yn derbyn eu cyfran o werth yn yr eiddo.

Rhannu Perchnogaeth

Mae rhannu perchnogaeth yn eich galluogi i brynu cyfran o'ch cartref, fel arfer tua 50% a thalu rhent i gymdeithas tai ar y gyfran sy'n weddill.

Renti Canolradd

Mae'r cynllun hwn yn cynnig y cyfle i rentu eiddo ar gyfraddau Lwfans Tai Lleol sy'n llai na'r rhent y byddech yn disgwyl ei dalu am gartref tebyg mewn ardal debyg gan landlord preifat.

Sut i wneud cais

Os hoffech chi wneud cais am un o'r cynlluniau uchod, bydd angen i chi gofrestru eich diddordeb mewn eiddo fforddiadwy gyda Tai Teg (gwefan allanol).