Tai, digartrefedd a landlordiaid

Gwybodaeth a chyngor i bobl sy'n ddigartref, sydd mewn perygl o fod yn ddigartref a landlordiaid.

Fforwm Tenantiaid Preifat Gogledd Cymru - Dydd Mercher 24 Mai 2023

Mae Fforwm Tenantiaid Preifat Gogledd Cymru yn cael ei gynnal gan TPAS Cymru mewn partneriaeth â 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru i sicrhau bod lleisiau tenantiaid yn cael eu clywed ar draws y sector rhentu preifat.

Mwy am y Fforwm Tenantiaid Preifat Gogledd Cymru (gwefan allanol)

Fel rhagofal, dim ond gwaith trwsio brys a/neu frys fydd yn cael ei wneud. A fyddech cystal â chysylltu â ni yn ystod oriau swyddfa ar 01824 706000 neu ar 0300 123 30 68 y tu allan i oriau os yw'n argyfwng. Gadw'n ddiogel. Gwneud cais am waith trwsio i tai cymdeithasol ar-lein a byddwn yn ymateb i'ch ymholiad cyn gynted ag y gallwn.

Services and information

Tai cymdeithasol

Sut i wneud cais am dai cymdeithasol.

Rhoi gwybod am eiddo gwag neu adfeiliedig

Sut i roi gwybod am gyflwr gwael tŷ ac am eiddo gwag.

Landlordiaid

Gwybodaeth i landlordiaid yn Sir Ddinbych.

Cymdeithasau tenantiaid a phreswylwyr

Dweud eich barn am faterion tai.

Digartrefedd

Gwybodaeth a chyngor i bobl sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Budd-dal tai

Sut i wneud cais am help gyda rhent.

Cartrefi fforddiadwy

Cynllun cartrefi fforddiadwy.

Tai preifat

Cyngor i denantiaid tai rhent preifat, landlordiaid a pherchnogion tai.

TPAS Cymru (gwefan allanol)

Mae TPAS Cymru (Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad Tenantiaid) yn gweithio gyda Landlordiaid a Thenantiaid yng Nghymru i helpu i lunio gwasanaethau tai.