Cinio ysgol am ddim

Mae pob ysgol yn Sir Ddinbych yn darparu cinio ysgol. Mae cinio ysgol ysgolion cynradd â phris penodol ond mae ysgolion uwchradd â phrisiau gwahanol ar gyfer prydau bwyd gwahanol.

Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd

I helpu â chostau byw cynyddol, rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau y bydd pob disgybl cynradd yn cael cynnig prydau ysgol am ddim erbyn 2024 drwy’r cynllun Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd.

Mae hwn yn wahanol i’r cynllun Prydau Ysgol am Ddim sydd ar gael i bobl sy’n derbyn budd-daliadau penodol.

Os ydych yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim oherwydd eich bod yn cael budd-dal cymwys, rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais am Brydau Ysgol am Ddim gan y byddwch hefyd yn gymwys am y grant offer a gwisg ysgol.

Prydau Ysgol Am Ddim yn ystod gwyliau ysgol

Mae cyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru i wneud taliadau prydau ysgol am ddim i ddisgyblion cymwys yn ystod gwyliau’r ysgol.

Mae hyn ar wahân i gyflwyno Prydau Ysgol am Ddim Cynradd Cyffredinol ar gyfer plant oed Derbyn.

Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Os yw eich plentyn yn gymwys am brydau ysgol am ddim, byddwch yn derbyn taliad o £39 ar 23 Rhagfyr 2022.

Os yw eich plentyn ond yn derbyn Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd, ni fyddwch yn gymwys ar gyfer y taliad hwn.

Fe all eich plentyn chi gael cinio ysgol am ddim os ydych chi’n derbyn unrhyw un o’r budd-daliadau canlynol:

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm 
  • Credyd Pensiwn; Credyd Gwarantedig 
  • Treth Credyd Plant (ond nid Credyd Treth Gwaith) gydag incwm blynyddol llai na £16,190
  • Cymorth o dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Cynhwysol - O 1 Ebrill 2019, i fod yn gymwys am brydau ysgol am ddim trwy dderbyn Credyd Cynhwysol, ni ddylai’ch enillion net blynyddol fod dros £7,400.

Mwy o wybodaeth am budd-daliadau di-dreth a buddion trethadwy (gwefan allanol).

Nid oes modd i blentyn maeth dderbyn cinio ysgol am ddim. Mae rhieni maeth eisoes yn cael lwfans i edrych ar ôl y plentyn.

Sut i hawlio cinio ysgol am ddim

Dim ond i’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am ysgol eich plentyn y gellir cyflwyno cais am ginio ysgol am ddim.

Os yw eich plentyn yn mynychu ysgol yn Sir Ddinbych, gallwch wneud cais ar-lein am ginio ysgol am ddim.

Os ydych yn derbyn prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd gan eich bod yn derbyn Credyd Cynhwysol, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth; Credyd Gwarant Pensiwn neu Gysylltiedig ag Incwm, byddwch yn parhau i’w derbyn tan fis Rhagfyr 2023.

Os yw eich plentyn yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, byddwch hefyd yn gymwys ar gyfer y grant gwisg ysgol ac offer, os nad yw’r plentyn yn y chweched dosbarth (nid yw'r grant gwisg ysgol ac offer ar gael i ddisgyblion yn y chweched dosbarth).

Pan fyddwch yn gwneud cais, byddwch yn defnyddio’r un cais i hawlio prydau ysgol am ddim a’r grant offer a gwisg ysgol, os nad yw eich plentyn yn y chweched dosbarth.

Gwneud cais ar-lein am ginio ysgol am ddim (ar gyfer plentyn yn un o ysgolion Sir Ddinbych)

Newid ysgolion

Bydd angen i chi roi gwybod i ni os yw eich plentyn yn gadael neu’n newid ysgol.

Dylech lenwi ffurflen gais prydau ysgol am ddim newydd os yw’ch plentyn wedi symud i ysgol arall yn Sir Ddinbych neu cysylltwch â ni i ganslo cinio ysgol am ddim

Gwybodaeth gan Awdurdodau Lleol eraill