Awtistiaeth

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i bobl ar y sbectrwm awtistiaeth a’u teuluoedd.

Services and information

Gofalwyr

Os ydych yn gofalu am rywun, gallwn eich cefnogi yn eich rôl gofalu.

Un Pwynt Mynediad

Gwybodaeth am Un Pwynt Mynediad a sut i gysylltu â nhw.

Derbyn diagnosis (gwefan allanol)

Ymwelwch â gwefan y GIG i ddarganfod mwy am dderbyn diagnosis o awtistiaeth a sut gallai diagnosis eich helpu.

Autistic UK CIC (gwefan allanol)

Sefydliad sy’n cael ei arwain gan bobl awtistig i bobl awtistig a’u teuluoedd.

Awtistiaeth Cymru (gwefan allanol)

Helpu i wella bywydau pobl awtistig a’u teuluoedd yng Nghymru a darparu e-ddysgu strwythuredig i gynyddu dealltwriaeth o awtistiaeth.

Llywodraeth Cymru: Awtistiaeth (gwefan allanol)

Gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol (gwefan allanol)

Mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn darparu cymorth ac arweiniad i helpu i wella bywydau pobl awtistig, eu teuluoedd a’u gofalwyr ar draws Cymru.

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru (gwefan allanol)

Mae Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru’n darparu cymorth, canllawiau a chyngor, yn ogystal ag ymgyrchu ar gyfer hawliau, gwasanaethau a chyfleoedd gwell er mwyn helpu i greu cymdeithas sy’n gweithio ar gyfer pobl awtistig.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gwefan allanol)

Mae’r tîm niwroddatblygiadol yn asesu plant a phobl ifanc am gyflwr niwroddatblygiadol posibl h.y. ASD Anhwylderau yn y Sbectrwm Awtistig.

Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau Awtistiaeth (gwefan allanol)

Ystod ac ansawdd y gwasanaethau awtistiaeth y dylai awdurdodau lleol, ymddiriedolaethau a byrddau iechyd eu darparu yn eu hardaloedd lleol.

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (gwefan allanol)

Mae’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig yn darparu asesiad diagnostig o awtistiaeth i oedolion, cefnogaeth a chyngor i oedolion awtistig, rhieni/ gofalwyr, a gweithwyr proffesiynol.