Gofalwyr 

Os ydych chi’n gofalu am rywun, fe allwn ni eich cefnogi gyda’ch dyletswyddau.

Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl

Bydd Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl ar gael i’r holl ofalwyr di-dâl cymwys yng Nghymru i gynorthwyo gyda’r pwysau ariannol a brofwyd yn sgil pandemig Covid-19.
Mwy am y Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl.

Mwy gwybodaeth

Services and information

Asesiad o anghenion gofalwr

Gwybodaeth am Asesiad o anghenion gofalwr.

Gofalwyr sy’n Oedolion

Yr wybodaeth a chefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr sy’n oedolion.

Cerdyn argyfwng gofalwyr

Mwy o wybodaeth am Gardiau Argyfwng Gofalwyr a sut i dderbyn un.

Gofalwyr ifanc

Os ydych chi dan 18 oed ac yn gofalu am rywun, fe allwn ni eich helpu chi.

Siarter Gofalwyr

Mae ein Siarter Gofalwyr yn annog sefydliadau i gynnig cymorth a dealltwriaeth i ofalwyr yn ein cymuned.

Gofal ysbaid a seibiannau byr i ofalwyr

Gwybodaeth am yr hyn sydd ar gael i alluogi gofalwyr i gael seibiant am ychydig oriau bob wythnos, ychydig ddiwrnodau bob mis, neu’n hirach hyd yn oed.

Cymorth a chyngor

Cymorth a chyngor wrth ofalu neu gefnogi rhywun.

Eiriolaeth

Gwybodaeth ac arweiniad ar eiriolaeth.

Diogelu oedolion

Beth i’w wneud os byddwch yn ofni fod oedolyn mewn perygl o gael ei gam-drin.

Hyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasol

Rydym yn darparu cyrsiau hyfforddi am ddim ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol ar draws y sector cyfan yn Sir Ddinbych.

Bathodyn Glas

Gwneud cais am fathodyn glas neu i’w adnewyddu.

Teleofal

Mae Teleofal yn fath penodol o dechnoleg gynorthwyol sy'n defnyddio synwyryddion a larymau i gadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi tra'n cynnal eu hannibyniaeth.

Cymorth i ofalwyr gan sefydliadau eraill

Cymorth gan sefydliadau eraill i ofalwyr yn Sir Ddinbych.