Y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd

Mae’r Cynllun i’w Archwilio gan y Cyhoedd yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd yn unol â’r polisïau cenedlaethol diweddaraf.  Mae hyn yn cynnwys casglu tystiolaeth i gefnogi’r strategaeth, polisïau a’r dyraniadau tir ar gyfer y CDLl Newydd 2018 i 2033.  Bydd y dystiolaeth yn cael ei chyhoeddi ar y wefan cyn gynted ag y bydd ar gael. Nid oes unrhyw benderfyniadau wedi cael eu gwneud ynghylch pa safleoedd ymgeisiol fydd yn mynd ymlaen i’r Cynllun i’w Archwilio gan y Cyhoedd. Bydd pob safle’n cael eu hasesu’n defnyddio’r fethodoleg asesu’r safleoedd ymgeisiol.

Mae’r cyfle i gyflwyno safleoedd ymgeisiol i’w hystyried bellach wedi cau.  Bydd unrhyw un sy’n dymuno i’w safle i gael ei ystyried ac sydd heb gael ei gyflwyno i’r Cyngor eto, angen cyflwyno cynrychiolaeth mewn da bryd yn ystod y cyfnod ymgynghori ar y ddogfen i’w harchwilio gan y cyhoedd.

Dylai unrhyw un sy’n awyddus i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y CDLl Newydd ofyn i gael eu hychwanegu at ein rhestr bostio drwy anfon e-bost atpolisicynllunio@sirddinbych.gov.uk. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn derbyn hysbysiad o bob cam ymgynghori mewn perthynas â’r CDLl Newydd 2018 i 2033.