Rheoliadau cynllunio ac adeiladu

Mae angen caniatâd cynllunio i adeiladu ar dir neu newid defnydd tir neu adeiladau. Caiff cynigion cynllunio yn Sir Ddinbych eu hasesu yn erbyn polisïau sydd wedi’u nodi yn ‘Cymru’r Dyfodol - Y Cynllun Cenedlaethol 2040’ a Chynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych 2006 i 2021 sydd wedi cael ei fabwysiadu. Bydd rheoliadau adeiladu’n gosod safonau ar gyfer dylunio ac adeiladwaith strwythurau.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd

Dysgwch am beth sy’n digwydd â’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd.

Mynd i'r afael â'r argyfwng natur drwy'r system gynllunio

Polisi cynllunio cenedlaethol wedi'i ddiweddaru ar gyfer Pennod 6 Polisi Cynllunio Cymru.

Safonau gofod newydd ar gyfer tai fforddiadwy

Gweld y safonau gofod newydd ar gyfer tai fforddiadwy.

Canllawiau ar asesiadau hyfywed

Gweld y canllawiau ar asesiadau hyfywed.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Cynllunio

Ffeindiwch a oes angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio.

Rheoliadau Adeiladu

Bydd rheoliadau adeiladu’n gosod safonau ar gyfer dylunio ac adeiladu strwythurau.

Chwilio a rhoi sylwadau ar geisiadau

Gweld ceisiadau cyfredol a rhoi eich barn arnyn nhw.

Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r CDLl yn pennu lle fydd datblygiadau newydd yn cael creu.

Gwneud cais cynllunio

Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio.

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru - Dinbych

Gwybodaeth am y Cyn Ysbyty Gogledd Cymru - Dinbych.

Enwi a rhifo stryd

Gwybodaeth am enwi a rhifo stryd yn Sir Ddinbych.

Chwiliadau’r awdurdod lleol

Cynhelir chwiliadau tir wrth brynu eiddo neu ddarn o dir, i weld os oes cyfyngiadau sy’n effeithio’r tir neu’r eiddo.

Tir comin a meysydd pentrefi

Rydym yn cadw y cofrestri ar gyfer tir comin a meysydd pentrefi yn Sir Ddinbych.

Ardaloedd cadwraeth a adeiladau rhestredig

Mae adeilad rhestredig ac ardaloedd cadwraeth wedi cael ei amddifyn oherywdd diddordeb arbennig.

Coed, gwrychoedd a glaswellt

Rydym yn cynnal a chadw coed, gwrychoedd a glaswellt ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor.

Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad: Polisi Gorfodi

Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad: Polisi Gorfodi.