Bioamrywiaeth

Bioamrywiaeth, sy’n fyr am amrywiaeth biolegol, yw'r term a ddefnyddir i ddisgrifio’r amrywiaeth o fywyd a geir ar y Ddaear a'r holl brosesau naturiol. Mae hyn yn cynnwys ecosystem, amrywiaeth genetig a diwylliannol, a'r cysylltiadau rhwng y rhain a'r holl rywogaethau. Fel corff cyhoeddus, mae gennym ddyletswydd i ystyried bioamrywiaeth ym mhob agwedd ar ein gwaith.

Ewch i denbighshirecountryside.org.uk (gwefan allanol) i wybod mwy am fioamrywiaeth yn Sir Ddinbych.

Rhywogaethau a chynefinoedd a warchodir

Mae rhywfaint o fioamrywiaeth yn cael ei diogelu gan y gyfraith. Mae rhai rhywogaethau yn cael eu gwarchod o dan ddeddfwriaeth y DU ac Ewrop, sy’n fras yn gwahardd lladd, anafu, cymryd neu werthu anifeiliaid a phlanhigion gwyllt a restrir yn yr atodlen briodol. Gwarchodir eu mannau lloches neu fridio hefyd.

Rhywogaethau warchodir (PDF, 369KB)

Gall ardaloedd o’r amgylchedd gael eu dynodi fel Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig. Mae safleoedd sy'n bwysig yn lleol yn cael eu dynodi fel Safleoedd Bywyd Gwyllt.

Safleoedd gwarchodedig (PDF, 1.31MB)

Mae rhai rhywogaethau a chynefinoedd yn flaenoriaethau ar gyfer cadwraeth bioamrywiaeth yng Nghymru o dan Adran 42 o Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig. Gallwch ddarganfod pa rywogaethau a chynefinoedd yw’r rhain drwy ddarllen y dogfennau canlynol;

Gwaith cynllunio

Mae'n bwysig bod bioamrywiaeth yn cael ei ystyried yn gynnar yn y broses gynllunio er mwyn osgoi oedi a/neu gostau ychwanegol. Yn dibynnu ar eich cynnig, efallai y bydd angen i chi gyflwyno arolygon ecolegol a chynigion lliniaru fel rhan o'ch cais cynllunio. 

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol Cadwraeth a Gwella Bioamrywiaeth yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol i’ch tywys trwy’r broses gynllunio a dylid cyfeirio ato cyn cyflwyno eich cais. 

Gallwch gysylltu â ni i drafod hyn ymhellach.  

Beth ydym yn ei wneud i helpu?

Rydym yn cynnal prosiectau drwy ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol o fudd i gynefinoedd a rhywogaethau pwysig. I gael gwybod am ein prosiectau bioamrywiaeth (gwefan allanol).

Mwy o wybodaeth

Gallwch gysylltu â ni am gyngor ar unrhyw agwedd ar fioamrywiaeth yn Sir Ddinbych.