Cynllunio

Cyfrifoldeb y perchnogion, neu bobl sy’n gwneud gwaith ydi darganfod pa ganiatâd sydd ei angen ar gyfer prosiect cartref.

Gwasanaethau a gwybodaeth

Siarter cydymffurfiaeth cynllunio

Darllenwch ein siarter cydymffurfiaeth cynllunio.

Caniatâd cynllunio

Ffeindiwch a oes arnoch angen caniatâd neu gymeradwyaeth ar gyfer gwaith arbennig.

Cyngor cynllunio

Gallwn ddarparu argymhellion a chyngor ar faterion cynllunio.

Gwneud cais cynllunio

Cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio.

Chwilio a rhoi sylwadau ar geisiadau

Gweld ceisiadau cyfredol a rhoi eich barn arnyn nhw.

Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r CDLl yn pennu lle fydd datblygiadau newydd yn cael creu.

Gorfodaeth cynllunio

Cael gwybod beth y gallwn ei ymchwilio a sut i roi gwybod am tor-rheolaeth cynllunio.

Ardaloedd cadwraeth a adeiladau rhestredig

Dewch i ddysgu am ardaloedd cadwraeth ac adeiladau rhestredig yn Sir Ddinbych.

Ffioedd cynllunio, eithriadau a gostyngiadau

Gwybodaeth am y ffioedd cynllunio, eithriadau a gostyngiadau.

Caniatâd cwrs dŵr cyffredin

Cael gwybodaeth am wneud cais am Caniatâd cwrs dŵr cyffredin.

Bioamrywiaeth

Dysgwch am fioamrywiaeth yn Sir Ddinbych.

Coed, gwrychoedd a glaswellt

Rydym yn cynnal a chadw coed, gwrychoedd a glaswellt ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor.

Pwyllgor Cynllunio

Manylion Pwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych.

Caniatâd i hysbysebu

Darganfyddwch a oes angen i chi wneud cais am ganiatâd hysbysebu.

Gwarchod Plant a Gofal Dydd Plant

Darganfyddwch a oes angen i chi wneud cais am ganiatâd cynllunio i redeg busnes gwarchod plant neu ofal dydd i blant o eiddo.

Datblygiadau cynllunio sy’n cael effaith o ran draenio

Mae’n rhaid cyflwyno gwybodaeth fanwl gydag unrhyw gais cynllunio sydd â goblygiadau draenio.

Systemau Draenio Cynaliadwy

Cael gwybod am systemau draenio cynaliadwy gan gynnwys sut i wneud cais am gymeradwyaeth.

Adroddiadau blynyddol ar berfformiad gwasanaethau cynllunio (gwefan allanol)

Gwybodaeth am pherfformiad awdurdodau cynllunio lleol.

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru - Dinbych

Gwybodaeth am y Cyn Ysbyty Gogledd Cymru - Dinbych.

Chwiliadau’r awdurdod lleol

Cynhelir chwiliadau tir wrth brynu eiddo neu ddarn o dir, i weld os oes cyfyngiadau sy’n effeithio’r tir neu’r eiddo.

Tir comin a meysydd pentrefi

Rydym yn cadw y cofrestri ar gyfer tir comin a meysydd pentrefi yn Sir Ddinbych.

Apeliadau

Sut i apelio os bydd eich cais cynllunio wedi cael ei wrthod.

Datblygiadau Seilwaith Mawr

Gweld gwybodaeth am ddatblygiadau seilwaith mawr.

Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol (gwefan allanol)

Dod o hyd i wybodaeth am Brosiectau Seilwaith o Arwyddocâd Cenedlaethol o fewn Cymru a Lloegr

Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) (gwefan allanol)

Mae DAC yn fath o gais cynllunio ar gyfer prosiect seilwaith mawr sydd o bwysigrwydd cenedlaethol yng Nghymru.

Cynllun Dirprwyo Cynllunio

Gweld ein Cynllun Dirprwyo Cynllunio.