Siarter cydymffurfiaeth cynllunio: cynnwys a rhagair

Safle Sipsiwn/Teithwyr diawdurdod rhwng Llandegla a Bwlchgwyn

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Rhybudd Gorfodi mewn perthynas â'r safle uchod, ac rydym yn parhau i dderbyn nifer uchel o ymholiadau ynghylch yr achos. Mewn ymateb i hynny, rydym yn darparu diweddariadau ynghylch yr achos yn y fan yma.

Mae statws cyfredol yr achos fel a ganlyn:

Mae Rhybudd Gorfodi wedi’i gyhoeddi yn gofyn am adfer y safle i’w gyflwr awdurdodedig blaenorol. Daeth cyfnod cydymffurfio'r Rhybudd i ben ar 6 Mai 2021, ond nid yw’r derbynwyr wedi cydymffurfio â gofynion y Rhybudd. O ganlyniad, mae’r Cyngor wedi clirio rhan o’r safle. Mae’r Cyngor yn ystyried pa gamau eraill y gallwn ni eu cymryd i sicrhau cydymffurfiaeth. Rydym wedi derbyn cyngor cyfreithiol annibynnol i sicrhau bod ein camau nesaf yn cydymffurfio â’r gyfraith.

Adolygwyd y statws yma ar 29 Ebrill 2022 a chaiff ei adolygu'n rheolaidd. Darperir diweddariad statws pellach maes o law.

Safle Sipsiwn/Teithwyr diawdurdod rhwng Llandegla a Bwlchgwyn: Cwestiynau Cyffredin

Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae’r Cyngor yn ymateb i achosion posibl o dorri rheolau cynllunio yn ein siarter cydymffurfiaeth cynllunio.

Cynnwys

Rhagair

Fel yr Aelod Arweiniol dros Gynllunio, Gwarchod Y Cyhoedd, Cymunedau Mwy Diogel a Cham-Drin Domestig, rwy’n croesawu’r cynhyrchiad a defnydd o’r siarter defnyddiol iawn hon. Mae hon wedi’i datblygu mewn ymgynghoriad â nifer o’n Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned ar draws y Sir a'r bwriad yw i arwain y rheiny sydd yn rhan o'r broses cydymffurfio â chynllunio. Mae’n bwysig iawn bod y Cyngor yn parhau i gymryd dull cymesur tuag at reoliad, gan geisio cydbwyso diogelu'r amgylchedd gyda chefnogaeth busnes a thwf. Mae’r siarter hwn yn rhoi cyngor defnyddiol i’r rheiny sydd yn gwneud cwynion ynghylch torri rheolaeth gynllunio o bosib ac i rheiny sydd wedi torri rheolaeth gynllunio. Mae'r broses cydymffurfio â chynllunio yn gymhleth ac yn aml iawn yn cymryd llawer o amser. Rwy’n gobeithio bod y siarter hwn yn arwain y rheiny sydd ynghlwm ac yn rheoli disgwyliadau rôl y Cyngor yn hynny.

Councillor Mark Young

Cynghorydd Mark Young, Ebrill 2022