Cyfle cyfartal

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu sefydliad lle caiff pobl eu parchu a’u gwerthfawrogi a gallant wireddu eu potensial, waeth beth fo eu hunaniaeth neu gefndir. Yn ystod cyflogaeth neu’r broses recriwtio a dethol, mae pob unigolyn yn cael ei drin yn gyfartal, heb ystyried:

  • oedran
  • anabledd
  • ailbennu Rhywedd
  • partneriaeth sifil neu briodas
  • beichiogrwydd a mamolaeth
  • hil
  • crefydd a chred
  • rhyw
  • cyfeiriadedd Rhywiol

Polisi cyfle cyfartal mewn cyflogaeth (PDF, 752KB)