Casgliadau gwastraff gardd

Gallwn gasglu eich gwastraff gardd pob pythefnos am ffi flynyddol.

Coronafeirws

Bydd casgliadau gwastraff gardd dal i bobl sydd â thanysgrifiad casgliadau gwastraff gardd.

Sut i drefnu casgliadau gwastraff gardd

Cofrestru a thalu am gasgliadau gwastraff gardd

Adnewyddu eich tanysgrifiad

Gallwch adnewyddu eich tanysgrifiad hyd at 12 wythnos cyn i’ch tanysgrifiad ddod i ben. Os nad ydych yn siŵr pryd fydd eich tanysgrifiad yn dod i ben, gallwch ddefnyddio'r ffurflen adnewyddu i gael gwybod pryd y gallwch adnewyddu.

Adnewyddu neu gael gwybod pryd y gallwch adnewyddu eich tanysgrifiad

Uwchraddio eich tanysgrifiad

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer casgliadau un bin olwynion gwyrdd 140L neu dri sach dympi ac am newid i gasgliadau dau fin ar olwynion gwyrdd 140L neu chwe sach dympi, gallwch uwchraddio eich tanysgrifiad i £15.00. Ni fydd uwchraddio yn ymestyn eich tanysgrifiad - bydd hwn yn dod i ben 12 mis o ddyddiad eich casgliad cyntaf ar eich tanysgrifiad gwreiddiol 1 bin olwynion neu 3 sach.

Uwchraddiwch eich tanysgrifiad gwastraff gardd

Fel arall, gallwch fynd i Siop Un Alwad neu ffonio 01824 706000.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi drefnu hyn?

Byddwn yn trefnu i gasglu eich gwastraff gardd am 12 mis o ddyddiad eich casgliad cyntaf. Byddwn yn anfon y canlynol atoch o fewn 10 diwrnod gwaith:

 • label adnabod unigryw atoch chi ar gyfer eich bin gwyrdd neu’ch sach ddympi werdd
 • calendr dyddiau casglu
 • ac yn danfon cynwysyddion ychwanegol (os oes angen)

Gofalwch am eich cod bar gan y bydd ffi weinyddol o £10.00 yn cael ei chodi am sticeri newydd.

Faint yw'r gost?

Mae cost ein gwasanaeth casglu gwastraff gardd yn dibynnu ar nifer y cynwysyddion a ddefnyddiwch a sut yr ydych yn tanysgrifio - mae'n rhatach os ydych yn tanysgrifio ar-lein:

Costau gwastraff gardd
CynhwysyddionCost wrth danysgrifio ar-leinCost wrth danysgrifio unrhyw ffordd arall
Un bin olwyn gwyrdd 140 litr neu dri sach ddympi £30.00 £35.00
Dau fin olwyn gwyrdd 140 litr neu chwe sach ddympi £45.00 £50.00
*Cadw eich bin olwyn gwyrdd 240L / 360 litr* £45.00 £50.00

Mae’r cynhwysydd (biniau olwyn neu sachau dympi) rydych chi’n ei ddefnyddio yn dibynnu ar yr hyn rydych chi’n ei ddefnyddio ar hyn o bryd ar gyfer y gwasanaeth x2.

* Mae'r opsiwn yma ar gael i gwsmeriaid a chanddynt eisoes fin olwyn 240/360 litr - ni fyddwn yn dosbarthu mwy o finiau olwyn 240/360 litr.

Costau gwastraff gardd: Cwestiynau Cyffredin

Pam bod ffi ar gyfer casgliadau gwastraff gardd?

Pam bod ffi ar gyfer casgliadau gwastraff gardd?

Cyflwynodd y Cyngor ffi ar wahân ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff gardd yn 2015, mewn ymateb i bwysau ychwanegol ar y gyllideb. Cafodd y ffi ei osod ar lefel i gychwyn i gyflawni arbediad blynyddol o £400,000.

Pam bod y ffi ar gyfer casgliadau gwastraff gardd yn newid?

Pam bod y ffi ar gyfer casgliadau gwastraff gardd yn newid?

Mae pwysau parhaus ar gyllidebau’r Cyngor yn golygu bod angen gwneud arbedion pellach i gydbwyso cost flynyddol y gwasanaeth casgliadau (sydd nawr dros £400,000) gyda’r galw. Er bod hyn yn rywbeth rydym yn dymuno ei osgoi, ystyriodd y Cyngor y byddai cynnydd i’r gost, digon i wneud y gwasanaeth casglu gwastraff gardd yn hunangynhaliol, yn cael llai o effaith ar y gymuned na’r dewisiadau arbedion eraill a gyflwynwyd.

Beth yw’r gyfraith mewn perthynas â chodi tâl am gasglu gwastraff gardd?

Beth yw’r gyfraith mewn perthynas â chodi tâl am gasglu gwastraff gardd?

Mae’r gyfraith (Rheoliadau Gwastraff A Reolir 2012) yn rhoi disgresiwn i’r Cyngor godi tâl rhesymol am gasglu gwastraff gardd y cartref. Gellir gosod ffi i adfer cost lawn y gwasanaeth casglu, ond nid oes modd i Gynghorau godi tâl am gost ailgylchu/compostio’r gwastraff gardd.

A oes unrhyw ostyngiadau?

A oes unrhyw ostyngiadau?

Nac oes, ni chynhigir unrhyw ostyngiadau. Mae'r un ffi yn gymwys i bob preswylydd.

A oes angen i mi adnewyddu fy nhaliad bob blwyddyn?

A oes angen i mi adnewyddu fy nhaliad bob blwyddyn?

Oes, ond bydd y Cyngor yn anfon nodyn i'ch atgoffa i adnewyddu eich tanysgrifiad yn y 12 wythnos olaf. Fel arall, os ydych chi’n dewis talu gan ddefnyddio debyd uniongyrchol blynyddol, yna bydd eich tanysgrifiad yn parhau i fod yr un fath, nes rydych yn dewis i'w ganslo.

A oes modd i mi dalu am gasgliad am ran o’r flwyddyn yn unig?

A oes modd i mi dalu am gasgliad am ran o’r flwyddyn yn unig?

Nac oes, mae tanysgrifiadau i’r gwasanaeth yn para 12 mis llawn.

A oes modd i mi gael mwy nag un bin gwastraff gardd?

A oes modd i mi gael mwy nag un bin gwastraff gardd?

Oes, pan rydych yn tanysgrifio i'r gwasanaeth, gallwch ddewis cael un bin sengl neu ddau fin (neu dri neu chwe sach).

A oes modd i mi gael ad-daliad os ydw i’n dod â’r tanysgrifiad i ben yn gynnar?

A oes modd i mi gael ad-daliad os ydw i’n dod â’r tanysgrifiad i ben yn gynnar?

Nac oes, serch hynny, gall preswylwyr drosglwyddo’r balans sy’n weddill o’r tanysgrifiad i gyfeiriad arall, cyfeiriad eu hunain, neu ffrind neu berthynas, yn Sir Ddinbych.

Mwy o wybodaeth

Gwastraff gardd y gellir eu casglu

Mae’r gwastraff gardd canlynol i’w roi yn eich bin olwyn gwyrdd neu’ch sach werdd:

 • toriadau gwair
 • thociadau gardd
 • canghennau a brigau
 • dail
 • rhisgl
 • blodau
 • rhisgl pren a siafins
 • planhigion

Dydyn ni ddim yn gwagio sachau gwyrdd na biniau gwyrdd sy’n cynnwys: pridd, sbwriel cyffredinol o’r cartref na chynnyrch bwyd.

Ffyrdd eraill o gael gwared ar wastraff gardd

Gallwch drefnu apwyntiad i ddefnyddio ein parciau ailgylchu a gwastraff yn rhad ac am ddim. Darganfyddwch fwy am ein parciau ailgylchu a gwastraff.

Gellir rhwygo rhai mathau o wastraff gardd a'i ddychwelyd i'r pridd fel tomwellt neu ei gompostio yn y cartref, naill ai ar domen gompost traddodiadol neu mewn compostiwr cartref.

Cwsmeriaid casgliadau sachau pinc a chlir wythnosol

Yn anffodus, nid yw’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd newydd ar gael i gwsmeriaid y sachau pinc a chlir. Os oes gennych chi sachau pinc neu glir, peidiwch â chofrestru ar gyfer y casgliadau gwastraff gardd newydd. Byddwn yn adolygu’ch gwasanaeth a byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newid.

Cwestiynau Cyffredin Eraill

Ydw i’n gallu rhoi gwastraff gardd yn y bin du?

Ydw i’n gallu rhoi gwastraff gardd yn y bin du?

Nac ydych. Ni fyddwn yn gwagio unrhyw fin du neu sach ysbwriel sy'n cynnwys gwastraff gardd. Mae’n rhaid rhoi gwastraff gardd naill ai yn y bin olwyn gwyrdd neu yn y sach ddympi werdd. Os ydym ni’n canfod gwastraff gardd mewn unrhyw gynhwysydd arall, byddwn yn cyflwyno hysbysiad ffurfiol a bydd camau gorfodi pellach yn cael eu cymryd.

Onid wyf eisoes yn talu am gasgliad gwastraff gardd yn Nhreth y Cyngor?

Onid wyf eisoes yn talu am gasgliad gwastraff gardd yn Nhreth y Cyngor?

Na. Nid oes yn rhaid i Gynghorau ddarparu casgliad am ddim i breswylwyr ar gyfer eu gwastraff gardd er fod ganddynt ddyletswydd i waredu gwastraff y cartref yn rhad ac am ddim. Mae’r gyfraith yn rhoi disgresiwn i’r Cyngor i godi tâl rhesymol am gasglu gwastraff gardd yn yr un modd ag y gellir codi tâl am gasgliad gwastraff mawr.

Sut ydych chi'n gwybod pwy sydd wedi talu am gasgliad gwastraff a gardd a phwy sydd heb?

Sut ydych chi’n gwybod pwy sydd wedi talu am gasgliad gwastraff a gardd a phwy sydd heb?

Mae pob aelwyd sy’n tanysgrifio yn cael barcod unigryw sy’n cael ei atodi i’r bin neu’r biniau, sy'n cysylltu'r biniau i gyfeiriad penodol. Yn ychwanegol at hynny, mae gan bob cerbyd casglu lechen sy’n rhoi gwybodaeth fyw i’r tîm casglu ar y cyfeiriadau hynny sydd wedi tanysgrifio.

A oes modd i mi rannu fy min gwastraff gardd gyda fy nghymydog?

A oes modd i mi rannu fy min gwastraff gardd gyda fy nghymydog?

Oes, gall cymdogion rannu tanysgrifiad, ond cofiwch, mae’n rhaid rhoi’r bin allan yn y cyfeiriad sydd â’r tanysgrifiad i'r gwasanaeth.

Nid ydw i eisiau talu ar gyfer y gwasanaeth hwn. A fyddwch chi'n cymryd fy min gwastraff i ffwrdd?

Nid ydw i eisiau talu ar gyfer y gwasanaeth hwn. A fyddwch chi’n cymryd fy min gwastraff i ffwrdd?

Byddan, os oes gennych fin gwastraff nad ydych yn ei ddefnyddio, dywedwch wrthym a byddwn yn ei gymryd oddi arnoch. Gallwch wneud hyn arlein neu drwy ffonio'r Ganolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid ar 01824 706000.

Beth sy’n digwydd os ydw i'n talu rhywun i dorri glaswellt neu dacluso'r ardd?

Beth sy’n digwydd os ydw i’n talu rhywun i dorri glaswellt neu dacluso'r ardd?

Os ydych chi'n talu rhywun i ofalu am eich gardd, yna gall y gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu ei roi yn y bin gwyrdd i'w waredu. Mae’n RHAID i unrhyw gontractwr sy’n mynd â gwastraff o'ch cartref fod wedi ei gofrestru fel cludydd gwastraff a byddant yn codi tâl arnoch am waredu gwastraff gardd yn gyfreithlon.

A oes gan safle ganiatâd, trwydded neu esemptiad (Cyfoeth Naturiol Cymru)

A fydd fy niwrnod casglu neu amser casglu yn newid ar gyfer unrhyw finiau gwastraff gardd rydw i'n talu amdanynt?

A fydd fy niwrnod casglu neu amser casglu yn newid ar gyfer unrhyw finiau gwastraff gardd rydw i'n talu amdanynt?

Bydd y Cyngor yn eich hysbysu o unrhyw newid parhaol i’ch diwrnod casglu gwastraff gardd. Bydd newidiadau dros dro, megis 'rheiny sy’n cael eu gwneud dros wyliau’r Nadolig neu‘n sgil tywydd garw yn ymddangos ar wefan y Cyngor ac ar gyfryngau cymdeithasol y Cyngor. Nodwch y gall amser casgliadau newid heb rybudd oherwydd gwaith ffordd neu amodau tywydd garw, felly mae’r Cyngor yn awgrymu bod y gwastraff yn cael ei osod allan erbyn 7:00am ar eich diwrnod casglu.

Lle ydw i’n atodi sticer y barcod i ddangos fy mod wedi talu?

Lle ydw i’n atodi sticer y barcod i ddangos fy mod wedi talu?

Pan rydych yn derbyn sticer barcod newydd, dylid ei atodi i gefn y bin, tua 300mm (12 modfedd) o dan yr handlen yn ddelfrydol. I sicrhau ei fod wedi cael ei lynu’n dda, sicrhewch bod arwyneb y bin yn lân ac yn sych cyn atodi’r sticer.

Beth os yw fy min gwastraff gardd yn cael ei ddwyn, neu mae difrod i'r sticer/mae'r sticer ar goll?

Beth os yw fy min gwastraff gardd yn cael ei ddwyn, neu mae difrod i'r sticer/mae'r sticer ar goll?

Os yw eich bin gwastraff gardd yn mynd ar goll, gadewch i ni wybod, gallwch wneud hyn arlein neu drwy ffonio’r Ganolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid ar 01824 706000. Os yw eich sticer wedi’i ddifrodi neu ar goll yna rhowch wybod i’r Ganolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid a byddwn yn rhoi un newydd i chi.

Beth sy’n digwydd os ydw i'n symud tŷ?

Beth sy'n digwydd os ydw i'n symud tŷ?

Os ydych chi'n symud, mae modd i chi drosglwyddo'r balans sy'n weddill ar eich tanysgrifiad i gyfeiriad arall yn Sir Ddinbych; cyfeiriad eich hun neu un ffrind neu berthynas.