Budd-dal tai

Gwybodaeth am Fudd-daliadau Tai ar gyfer tenantiaid a landlordiaid.

Rydym yn treialu ffordd newydd o anfon hysbysiadau budd-dal tai

Fe allech chi gael neges e-bost gennym ni sy'n cynnwys dolen i chi gael gweld eich hysbysiad budd-dal tai ar lein. Os agorwch chi’r ddolen o fewn 48 awr, fe ddaliwn ni ati i anfon eich hysbysiadau budd-dal tai dros e-bost, ond fe allwch chi ofyn i ni roi’r gorau i wneud hyn ar unrhyw adeg. Os na fyddwch chi wedi agor y ddolen o fewn 48 awr, fe anfonwn ni eich hysbysiadau budd-dal tai drwy’r post. Ni fyddwn yn gofyn i chi am fanylion personol nac am ymateb i'r e-bost hwn.

Services and information

Sgwrsio gydag ymgynghorydd ar-lein. Dydd Llun i ddydd Iau: 9am tan 5pm. Dydd Gwener: 9:00am tan 4.30pm.


Gweld eich budd-dal tai ar-lein

Mewngofnodi neu gofrestru i weld eich hawl i fudd-dal tai.

Hawlio budd-daliadau tai

Llenwi ffurflen budd-daliadau tai ar-lein.

Rhoi gwybod i ni am newid yn eich amgylchiadau neu’ch incwm

Cysylltwch â ni i roi gwybod am newid yn eich amgylchiadau a all effeithio ar eich hawliad.

Cyngor i landlordiaid

Gwybodaeth i landlordiaid sydd â thenantiaid sy’n hawlio budd-dal tai.

Talu gordaliad budd-dal tai

Gwneud ad-daliad ar gyfer gordaliad budd-dal tai.

Taliadau tai dewisol

Help i bobl sy’n dioddef caledi pan na fydd budd-dal treth y cyngor/tai yn talu’r holl rent/treth y cyngor sy’n ddyledus.

Tenantiaid preifat

Budd-dal tai i denantiaid mewn llety preifat.

Tenantiaid y cyngor a thenantiaid cymdeithasol

Budd-dal tai i denantiaid mewn llety cyngor neu dai cymdeithasol eraill.

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau (gwefan allanol)

Darganfyddwch sut i roi gwybod am dwyll budd-daliadau.

Apelio penderfyniad budd-dal

Gwybodaeth am wneud apêl am benderfyniad ynghylch budd-daliadau.