Budd-daliadau, grantiau a chyngor ar arian

Gwybodaeth am y budd-daliadau a’r grantiau y gallech fod â hawl i’w cael yn ogystal â chyngor i'ch helpu i ddod o hyd i ffordd ymlaen.

Services and information

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio mewn partneriaeth â Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych.

Cymorth ariannol i unigolion (gwefan allanol)

Dysgwch am y cymorth ariannol sydd ar gael i unigolion.

Taliad hunan-ynysu

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth POD GIG Cymru, a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Budd-dal tai

Sut i wneud cais am help gyda rhent.

Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor

Efallai y bydd gennych yr hawl i ostyngiad ar eich treth cyngor, yn ddibynnol ar eich incwm.

Budd-daliadau'r wladwriaeth sy'n rhydd o dreth, a rhai trethadwy (gwefan allanol)

Budd-daliadau'r wladwriaeth sy'n rhydd o dreth, a rhai trethadwy (GOV.UK).

Apelio penderfyniad budd-dal

Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad eich cais am fudd-dal, yna gallwch ofyn iddo gael ei ailystyried neu apelio yn erbyn y penderfyniad.

Addysg ac ysgolion: Grantiau ac ariannu

Cefnogaeth ariannol, o cinio ysgol am ddim i fenthyciadau myfyrwyr.

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF) (gwefan allanol)

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi eu talu yn ôl (Wefan Llywodraeth Cymru).

Taliad Tywydd Oer (gwefan allanol)

Efallai byddwch yn cael Taliad Tywydd Oer os ydych yn cael budd – daliadau penodol neu Cymorth ar gyfer Llog Morgais. (GOV.UK).

Llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth (gwefan allanol

Cysylltwch â llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth (yr hen Consumer Direct) os ydych chi angen rhagor o gymorth gyda phroblem defnyddwyr.

Cymorth â dyledion morgais neu ddyledion rhent

Os ydych chi’n poeni am dalu eich morgais neu eich taliadau rhent mae nifer o ffyrdd i chi gael cymorth a chefnogaeth.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal sy’n cefnogi pobl o oedran gwaith sydd naill ai ar incwm isel neu’n ddi-waith.

Addasu neu wella eiddo

Gwybodaeth ar yr help sydd ar gael i newid neu wella eich cartref, neu sicrhau eich bod yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol.

Arian a grantiau cymunedol

Canfod pa gyllid sydd ar gael ar gyfer eich cymuned.

Grantiau chwaraeon

A ydych chi neu eich tîm yn gymwys i gael cyllid.

Bwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc

Mae’r fwrsariaeth hon wedi’i sefydlu i helpu pobl rhwng 18 a 35 oed sydd mewn gwaith yn Sir Ddinbych ond sy’n ennill llai na chyflog canolrifol y sir.

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau (gwefan allanol)

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau ar-lein.

Gwasanaeth Cyngor Ariannol (gwefan allanol)

Cynngor ariannol am ddim a diduedd, a sefydlwyd gan y llywodraeth.

Cyngor Celfyddydau Cymru (gwefan allanol)

Cyngor Celfyddydau Cymru yw’r corff cenedlaethol swyddogol sy’n cyllido a datblygu’r celfyddydau yng Nghymru.