Budd-daliadau, grantiau a chyngor ar arian

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau eraill i ddarparu cyngor am fudd-daliadau, grantiau ac arian i breswylwyr a busnesau.

Dewch i weld pa gymorth ariannol sydd ar gael a’i hawlio

Os ydi dod â’r cynnydd £20 yr wythnos yn y Credyd Cynhwysol i ben wedi effeithio arnoch chi, gall Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych eich helpu i weld pa gymorth ariannol sydd ar gael a’i hawlio.

Sut i gysylltu â Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Services and information

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad untro o £100 yw rhoi cymorth tuag at dalu biliau tanwydd y gaeaf.

Taliad hunan-ynysu

Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth POD GIG Cymru, a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Taliadau tai yn ôl disgresiwn

Gall taliadau disgresiwn at gostau tai helpu pobl sy’n derbyn Budd-dal Tai/Credyd Cynhwysol â chostau rhent, blaendaliadau a/neu gostau symud tŷ.

Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor

Efallai y bydd gennych yr hawl i ostyngiad ar eich treth cyngor, yn ddibynnol ar eich incwm.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal sy’n cefnogi pobl o oedran gwaith sydd naill ai ar incwm isel neu’n ddi-waith.

Budd-dal tai

Efallai y gallwch gael help gyda’ch rhent os ydych chi o’r oedran i dderbyn Pensiwn y Wladwriaeth neu’n byw mewn llety â chymorth.

Addysg ac ysgolion: Grantiau ac ariannu

Cefnogaeth ariannol, o cinio ysgol am ddim i fenthyciadau myfyrwyr.

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio mewn partneriaeth â Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych.

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF) (gwefan allanol)

I'r rhai sydd mewn caledi ariannol, mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi eu talu yn ôl.

Cymorth â dyledion morgais neu ddyledion rhent

Os ydych chi’n poeni am dalu eich morgais neu eich taliadau rhent mae nifer o ffyrdd i chi gael cymorth a chefnogaeth.

Y Grant Caledi i Denantiaid

Mae’r Grant Caledi i Denantiaid yn rhoi cymorth ariannol i bobl sy’n byw mewn llety rhent preifat ac sy’n ei chael hi’n anodd talu’r rhent oherwydd y pandemig Coronafeirws (COVID-19).

Cymorth ariannol i unigolion (gwefan allanol)

Dysgwch am y cymorth ariannol sydd ar gael i unigolion.

Busnes cyllid a grantiau

Gwybodaeth am y grantiau a’r gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau newydd neu gyfredol.

Budd-daliadau'r wladwriaeth sy'n rhydd o dreth, a rhai trethadwy (gwefan allanol)

Budd-daliadau'r wladwriaeth sy'n rhydd o dreth, a rhai trethadwy.

Grant Hyfforddiant Gweithwyr

Darganfyddwch a allwch gael cyllid o hyd at £2,000 drwy'r Grant Hyfforddiant Gweithwyr.

Sir Ddinbych yn gweithio

Cymorth a chyngor i bobl sy’n ceisio dod o hyd i gyflogaeth neu ddatblygu eu gyrfaoedd.

Llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth (gwefan allanol

Cysylltwch â llinell gymorth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth (yr hen Consumer Direct) os ydych chi angen rhagor o gymorth gyda phroblem defnyddwyr.

Addasu neu wella eiddo

Gwybodaeth ar yr help sydd ar gael i newid neu wella eich cartref, neu sicrhau eich bod yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol.

Arian a grantiau cymunedol

Canfod pa gyllid sydd ar gael ar gyfer eich cymuned.

Grantiau chwaraeon

A ydych chi neu eich tîm yn gymwys i gael cyllid.

Apelio penderfyniad budd-dal

Os nad ydych yn fodlon â chanlyniad eich cais am fudd-dal, yna gallwch ofyn iddo gael ei ailystyried neu apelio yn erbyn y penderfyniad.

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau (gwefan allanol)

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau ar-lein.

Gwasanaeth Cyngor Ariannol (gwefan allanol)

Cynngor ariannol am ddim a diduedd, a sefydlwyd gan y llywodraeth.

Cyngor Celfyddydau Cymru (gwefan allanol)

Cyngor Celfyddydau Cymru yw’r corff cenedlaethol swyddogol sy’n cyllido a datblygu’r celfyddydau yng Nghymru.

Taliad Tywydd Oer (gwefan allanol)

Efallai byddwch yn cael Taliad Tywydd Oer os ydych yn cael budd – daliadau penodol neu Cymorth ar gyfer Llog Morgais).

Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (UBAAC) (gwefan allanol)

Cysylltwch ag UBAAC am gymorth os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod yn ddioddefwr benthyca arian yn anghyfreithlon neu os ydych yn meddwl bod yna fenthyciwr arian didrwydded yn gweithredu yn eich ardal chi.