Y Cynllun Cymorth Costau Byw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth a fydd yn darparu taliad i aelwydydd er mwyn helpu gyda chostau byw cynyddol.

Nid yw’r taliadau’n drethadwy ac ni fyddant yn cael effaith ar unrhyw hawl i Fudd-daliadau Lles.

Beth sydd ar gael a phwy sy’n gymwys?

Byd ddau gynllun ar gael:

 • Y prif gynllun
 • Y cynllun dewisol

Byddwch ond yn gallu derbyn taliad gan un o’r cynlluniau hyn.

Dewiswch gynllun i weld beth sydd ar gael a phwy sy’n gymwys.

Y prif gynllun

Bydd y prif gynllun yn darparu grant ariannol o £150 i unigolion a oedd yn byw mewn eiddo yn Sir Ddinbych ar 15 Chwefror ac yn bodloni un o’r meini prawf cymhwyso canlynol

 • mae’r eiddo o fewn bandiau Treth y Cyngor, A, B, C neu D
 • mae’r unigolyn sy’n byw yn yr eiddo’n derbyn Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor (beth bynnag yw band treth cyngor yr eiddo)
 • mae’r eiddo o fewn band treth y cyngor E, ond mae’r preswylydd yn derbyn gostyngiad anabledd, sy’n lleihau’r gwerth taladwy i Fand D

Bandiau Treth y Cyngor

Canfod band eiddo yn Sir Ddinbych

Pwy sydd ddim yn gynnwys ar gyfer y prif gynllun

Nid yw’r prif gynllun ar gael os:

 • yw’r eiddo’n wag
 • yw’r eiddo’n ail gartref
 • yw’r preswylydd yn derbyn eithriad i dreth y cyngor yn sgil salwch meddwl difrifol (yn yr achos hwn, mae’n debygol y byddai taliad yn cael ei wneud drwy’r cynllun dewisol)
 • yw’r preswylydd yn unigolyn sydd wedi gadael gofal (yn yr achos hwn, mae’n debygol y byddai taliad yn cael ei wneud drwy’r cynllun dewisol)
Y cynllun dewisol

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer y Cynllun Costau Byw Dewisol i bobl nad ydynt yn gymwys i gefnogaeth o dan y prif gynllun.

Pwy sy’n gymwys?

Bydd y cynllun dewisol yn darparu grant o £150 i unigolyn sy’n byw mewn eiddo Sir Ddinbych ar 15 Chwefror 2022 ac yn bodloni un o’r meini prawf cymhwyso canlynol:

 • roedd yr unigolyn a oedd yn byw yn yr eiddo yn cael eithriad treth y cyngor
 • oherwydd salwch meddwl difrifol roedd yr unigolyn a oedd yn byw yn yr eiddo yn cael eithriad treth y cyngor fel un ai derbynnydd neu roddwr gofal
 • roedd yr unigolyn a oedd yn byw yn yr eiddo yn cael eithriad treth y cyngor fel rhywun sydd wedi gadael gofal
 • roedd yr unigolyn a oedd yn byw yn yr eiddo yn cael eithriad treth y cyngor fel myfyriwr
 • yr eiddo yn cael ei restru fel anecs a’r unigolyn sy’n byw yn yr eiddo yn cael eithriad dosbarth W (anecs wedi ei feddiannu)
 • yr unigolyn a oedd yn byw yn yr eiddo yn cael eithriad treth y cyngor gan eu bod o dan 18 oed
 • yr unigolyn yn byw mewn Tŷ Amlfeddiannaeth ac yn gorfod talu tuag at eu costau gwresogi / goleuo
 • yr eiddo ym Mand F, G, H neu I a’r unigolyn sy’n byw yn yr eiddo yn cael Gostyngiad Anabledd.
 • yr eiddo ym Mand F, G, H neu I ac nid yw’r unigolyn sy’n byw yn yr eiddo yn cael Gostyngiad Treth y Cyngor ac nid ydynt yn cael gostyngiad anabledd ond mae ganddynt bremiwm neu fudd-dal anabledd
 • yr unigolyn sy’n byw yn yr eiddo yn cael Credyd Cynhwysol ond nid ydynt yn hawlio Cymorth Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor (waeth beth fo Band eiddo treth y cyngor)
 • yr eiddo ym Mand E, F, G, H neu I ac mae’r unigolyn sy’n byw yn yr eiddo yn cael Budd-dal Tai ond nid ydynt yn cael unrhyw Gymorth Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor

Pobl sy’n symud i Sir Ddinbych o wlad arall yn y DU

Byddwn yn ystyried achosion ar gyfer taliad o £150 pan fo’r unigolyn wedi symud i Sir Ddinbych ar ôl 15 Chwefror 2022 o wlad arall yn y DU ble roedd dyddiad cymhwysedd y wlad honno yn 1 Ebrill 2022.

Eiddo Band E

Bydd y cynllun dewisol yn darparu grant o £150 i unigolyn sy’n byw mewn eiddo Band E yn Sir Ddinbych ar 15 Chwefror 2022.

Pwy sydd ddim yn gymwys ar gyfer y cynllun dewisol

Nid yw’r cynllun dewisol ar gael pan:

 • fo’r eiddo yn wag
 • fo’r eiddo yn ail gartref
 • eiddo ym Mand F, G, H neu I oni bai eu bod yn gymwys o dan un o’r meini prawf cymhwyso
 • y preswylydd yn gymwys o dan y prif gynllun

Sut i wneud cais

Y prif gynllun

Os ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwyso ar gyfer y prif gynllun ac nad ydych yn talu eich treth cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol, bydd yn rhaid i chi wneud cais am brif gynllun cymorth costau byw arlein.

Byddwch angen eich rhif cyfrif treth y cyngor ar y cais, fel y nodir ar eich bil treth y cyngor diweddar e.e. 10XXXXXXX neu 19XXXXXXX.

Gwnewch cais am brif gynllun cymorth costau byw arlein

Mae’r cynllun yn cau i geisiadau ar ddydd Gwener 30 Medi 2022.

Y cynllun dewisol

Nid yw ymgeisio am y cynllun dewisol ar gael eto.

Sut i wneud cais

Byddwn yn talu'n awtomatig i bobl sy'n gymwys am y cynllun dewisol ac yn talu eu treth gyngor trwy Ddebyd Uniongyrchol. Bydd y taliad hwn yn cael ei dalu’n syth i gyfrif banc yr unigolyn. Rydym yn gobeithio dechrau gwneud taliadau am y cynllun dewisol erbyn diwedd Awst 2022.

Bydd angen i bobl sy’n bodloni un o’r meini prawf cymhwyso ac nad ydynt yn talu eu treth y cyngor trwy ddebyd uniongyrchol, wneud cais ar gyfer y cynllun dewisol arlein. Rydym yn gweithio ar ffurflen gais, a fydd ar gael erbyn diwedd Awst 2022.

Derbyn taliad cymorth

Ym mwyafrif yr achosion, byddwn yn anfon taliad costau byw i’ch cyfrif banc os ydych yn talu eich treth y cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Rydym bellach wedi dechrau anfon taliadau ar gyfer y Cynllun Cefnogi Costau Byw.

Os byddwch yn gwneud cais am daliad, byddwn yn anelu at brosesu ceisiadau o fewn 28 diwrnod gwaith o dderbyn y cais.

Debyd Uniongyrchol

Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol ar-lein i dalu eich treth cyngor, ac os ydych yn gymwys, cyn belled â’ch bod wedi gwneud eich taliad Debyd Uniongyrchol cyntaf, gallwn anfon taliad costau byw i’ch cyfrif banc heb i chi orfod gwneud cais.

Sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu eich treth cyngor

Cyfrifon Treth y Cyngor ar y Cyd

Byddem yn gwneud taliad i’r unigolyn arweiniol ar y cyfrif treth y cyngor, neu yn achos talwyr Debyd Uniongyrchol, bydd y taliad yn mynd i’r cyfrif banc a ddefnyddir ar gyfer y Debyd Uniongyrchol.

Ceisiadau aflwyddiannus

Byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod os oedd eich cais yn llwyddiannus neu ddim ac yn cynnig rhesymau dros y penderfyniad hwn. Nid oes proses apelio, ond mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech i ni adolygu ein penderfyniad.

Rhagor o wybodaeth

Dewiswch un o’r canlynol am ragor o wybodaeth:

Eiddo nad ydynt ar y rhestr treth y cyngor

Ni fyddwn yn gallu gwneud taliad am eiddo nes y bydd wedi cael ei ychwanegu at y rhestr Treth y Cyngor gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.

Tai Amlfeddiannaeth

Caiff Tai Amlfeddiannaeth eu heithrio o’r prif gynllun ond bydd modd eu hystyried yn y cynllun dewisol.

Optio allan o daliad y cynllun costau byw

Os hoffech chi optio allan o dderbyn taliad awtomatig dan y cynllun costau byw, gallwch gysylltu â ni gan ddarparu eich rhif cyfrif treth y cyngor a rhoi gwybod i ni nad oes arnoch chi eisiau’r taliad.