Y Cynllun Cymorth Costau Byw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth a fydd yn darparu taliad i aelwydydd er mwyn helpu gyda chostau byw cynyddol.

Nid yw’r taliadau’n drethadwy ac ni fyddant yn cael effaith ar unrhyw hawl i Fudd-daliadau Lles.

Mae gan y Cynllun Cymorth Costau Byw ddau gynllun talu:

 • Y prif gynllun (mae'r cynllun yma nawr ar gau)
 • Y cynllun dewisol

Byddwch ond yn gallu derbyn taliad gan un o’r cynlluniau hyn.

Dewiswch gynllun i weld beth sydd ar gael a phwy sy’n gymwys.

Y prif gynllun

Caewyd y prif gynllun Cymorth Costau Byw am 5pm ddydd Gwener 30 Medi 2022.

Serch hynny, efallai eich bod chi’n dal yn gymwys i fanteisio ar y cynllun disgresiynol.

Y prif gynllun a ddarperir grant ariannol o £150 i unigolion a oedd yn byw mewn eiddo yn Sir Ddinbych ar 15 Chwefror ac yn bodloni un o’r meini prawf cymhwyso canlynol

 • mae’r eiddo o fewn bandiau Treth y Cyngor, A, B, C neu D
 • mae’r unigolyn sy’n byw yn yr eiddo’n derbyn Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor (beth bynnag yw band treth cyngor yr eiddo)
 • mae’r eiddo o fewn band treth y cyngor E, ond mae’r preswylydd yn derbyn gostyngiad anabledd, sy’n lleihau’r gwerth taladwy i Fand D

Bandiau Treth y Cyngor

Canfod band eiddo yn Sir Ddinbych

Pwy sydd ddim yn gynnwys ar gyfer y prif gynllun

Nid yw’r prif gynllun ar gael os:

 • yw’r eiddo’n wag
 • yw’r eiddo’n ail gartref
 • yw’r preswylydd yn derbyn eithriad i dreth y cyngor yn sgil salwch meddwl difrifol (yn yr achos hwn, mae’n debygol y byddai taliad yn cael ei wneud drwy’r cynllun dewisol)
 • yw’r preswylydd yn unigolyn sydd wedi gadael gofal (yn yr achos hwn, mae’n debygol y byddai taliad yn cael ei wneud drwy’r cynllun dewisol)
Y cynllun dewisol

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer y Cynllun Costau Byw Dewisol i bobl nad ydynt yn gymwys i gefnogaeth o dan y prif gynllun.

Pwy sy’n gymwys?

Bydd y cynllun dewisol yn darparu grant o £150 i unigolyn sy’n byw mewn eiddo Sir Ddinbych ar 15 Chwefror 2022 ac yn bodloni un o’r meini prawf cymhwyso canlynol:

 • yr oedd y person oedd yn byw yn yr eiddo yn derbyn eithriad treth gyngor nam meddyliol difrifol
 • oherwydd salwch meddwl difrifol roedd yr unigolyn a oedd yn byw yn yr eiddo yn cael eithriad treth y cyngor fel un ai derbynnydd neu roddwr gofal
 • roedd yr unigolyn a oedd yn byw yn yr eiddo yn cael eithriad treth y cyngor fel rhywun sydd wedi gadael gofal
 • roedd yr unigolyn a oedd yn byw yn yr eiddo yn cael eithriad treth y cyngor fel myfyriwr
 • yr eiddo yn cael ei restru fel anecs a’r unigolyn sy’n byw yn yr eiddo yn cael eithriad dosbarth W (anecs wedi ei feddiannu)
 • yr unigolyn a oedd yn byw yn yr eiddo yn cael eithriad treth y cyngor gan eu bod o dan 18 oed
 • yr unigolyn yn byw mewn Tŷ Amlfeddiannaeth ac yn gorfod talu tuag at eu costau gwresogi / goleuo
 • yr eiddo ym Mand F, G, H neu I a’r unigolyn sy’n byw yn yr eiddo yn cael Gostyngiad Anabledd.
 • yr eiddo ym Mand F, G, H neu I ac nid yw’r unigolyn sy’n byw yn yr eiddo yn cael Gostyngiad Treth y Cyngor ac nid ydynt yn cael gostyngiad anabledd ond mae ganddynt bremiwm neu fudd-dal anabledd
 • yr unigolyn sy’n byw yn yr eiddo yn cael Credyd Cynhwysol ond nid ydynt yn hawlio Cymorth Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor (waeth beth fo Band eiddo treth y cyngor)
 • yr eiddo ym Mand E, F, G, H neu I ac mae’r unigolyn sy’n byw yn yr eiddo yn cael Budd-dal Tai ond nid ydynt yn cael unrhyw Gymorth Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor

Pobl sy’n symud i Sir Ddinbych o wlad arall yn y DU

Byddwn yn ystyried achosion ar gyfer taliad o £150 pan fo’r unigolyn wedi symud i Sir Ddinbych ar ôl 15 Chwefror 2022 o wlad arall yn y DU ble roedd dyddiad cymhwysedd y wlad honno yn 1 Ebrill 2022.

Eiddo Band E

Bydd y cynllun dewisol yn darparu grant o £150 i unigolyn sy’n byw mewn eiddo Band E yn Sir Ddinbych ar 15 Chwefror 2022.

Pwy sydd ddim yn gymwys ar gyfer y cynllun dewisol

Nid yw’r cynllun dewisol ar gael pan:

 • fo’r eiddo yn wag
 • fo’r eiddo yn ail gartref
 • eiddo ym Mand F, G, H neu I oni bai eu bod yn gymwys o dan un o’r meini prawf cymhwyso
 • y preswylydd yn gymwys o dan y prif gynllun

Sut i wneud cais

Atebwch y cwestiwn/au canlynol i ddod o hyd i sut i ymgeisio.

 • Pa Gynllun Cefnogaeth Costau Byw yr hoffech wneud cais amdano?

Derbyn taliad cymorth

Ym mwyafrif yr achosion, byddwn yn anfon taliad costau byw i’ch cyfrif banc os ydych yn talu eich treth y cyngor drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Rydym bellach wedi dechrau anfon taliadau ar gyfer y Cynllun Cefnogi Costau Byw.

Os byddwch yn gwneud cais am daliad, byddwn yn anelu at brosesu ceisiadau o fewn 28 diwrnod gwaith o dderbyn y cais.

Debyd Uniongyrchol

Gallwch sefydlu Debyd Uniongyrchol ar-lein i dalu eich treth cyngor, ac os ydych yn gymwys, cyn belled â’ch bod wedi gwneud eich taliad Debyd Uniongyrchol cyntaf, gallwn anfon taliad costau byw i’ch cyfrif banc heb i chi orfod gwneud cais.

Sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu eich treth cyngor

Cyfrifon Treth y Cyngor ar y Cyd

Byddem yn gwneud taliad i’r unigolyn arweiniol ar y cyfrif treth y cyngor, neu yn achos talwyr Debyd Uniongyrchol, bydd y taliad yn mynd i’r cyfrif banc a ddefnyddir ar gyfer y Debyd Uniongyrchol.

Ceisiadau aflwyddiannus

Byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod os oedd eich cais yn llwyddiannus neu ddim ac yn cynnig rhesymau dros y penderfyniad hwn. Nid oes proses apelio, ond mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech i ni adolygu ein penderfyniad.

Rhagor o wybodaeth

Dewiswch un o’r canlynol am ragor o wybodaeth:

Eiddo nad ydynt ar y rhestr treth y cyngor

Ni fyddwn yn gallu gwneud taliad am eiddo nes y bydd wedi cael ei ychwanegu at y rhestr Treth y Cyngor gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.

Tai Amlfeddiannaeth

Caiff Tai Amlfeddiannaeth eu heithrio o’r prif gynllun ond bydd modd eu hystyried yn y cynllun dewisol.

Optio allan o daliad y cynllun costau byw

Os hoffech chi optio allan o dderbyn taliad awtomatig dan y cynllun costau byw, gallwch gysylltu â ni gan ddarparu eich rhif cyfrif treth y cyngor a rhoi gwybod i ni nad oes arnoch chi eisiau’r taliad.