Cymorth Costau Byw

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu pobl â chostau byw. 

Services and information

Y Cynllun Cymorth Costau Byw

Gall y Cynllun Cymorth Costau Byw ddarparu taliad costau byw o £150 i aelodau cymwys.

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

Gwybodaeth am y Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf.

Taliadau tai yn ôl disgresiwn

Gall taliadau disgresiwn at gostau tai helpu pobl sy’n derbyn Budd-dal Tai/Credyd Cynhwysol â chostau rhent, blaendaliadau a/neu gostau symud tŷ.


Cymorth gyda biliau tŷ a chludiant

Mae yna gymorth ar gael gyda biliau tŷ a chludiant.

Cymorth gyda biliau ynni (gwefan allanol)

Gwybodaeth a chefnogaeth sydd ar gael i helpu gyda biliau ynni.

Gostyngiadau a Chynigion (gwefan allanol)

Tarwch olwg ar y cynigion sydd ar gael gan fusnesau i helpu gyda bwyd a diod, manwerthu, cyfleustodau a mwy.

Dŵr Cymru: Tariff HelpU (gwefan allanol)

Mae’r tariff HelpU yn helpu cartrefi incwm isel drwy roi terfyn ar y swm y mae’n rhaid i chi ei dalu am eich dŵr.

Cymorth gyda chostau cludiant (gwefan allanol)

Darganfyddwch pa gymorth sydd ar gael gyda chostau cludiant.


Cymorth ariannol

Gwybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael yn seiliedig ar incwm unigolyn.

Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor

Efallai y bydd gennych yr hawl i ostyngiad ar eich treth cyngor, yn ddibynnol ar eich incwm.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal wedi ei gynllunio i gefnogi pobl o oed gwaith sydd ar incwm isel neu’n ddiwaith.

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF) (gwefan allanol)

I'r rhai sydd mewn caledi ariannol, mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi eu talu yn ôl.

Cynllun Gostyngiad Cartref Cynnes (gwefan allanol)

Gallwch gael gostyngiad o £140 ar eich bil trydan ar gyfer gaeaf 2021 i 2022 dan y Cynllun Gostyngiad Cartref Cynnes.

Taliad Tywydd Oer (gwefan allanol)

Efallai byddwch yn cael Taliad Tywydd Oer os ydych yn cael budd – daliadau penodol neu Gymorth ar gyfer Llog Morgais.

Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl

Roedd y Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl ar gael i’r holl ofalwyr di-dâl cymwys yng Nghymru i gynorthwyo gyda’r pwysau ariannol a brofwyd yn sgil pandemig Covid-19.


Cefnogaeth ysgolion ac addysg

Gwybodaeth am y cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael i blant a phobl ifanc yn yr ysgol.

Cinio ysgol am ddim

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau penodol fe all eich plentyn chi dderbyn cinio ysgol am ddim.

Grant gwisg ysgol ac offer

Mae modd i rai rhieni dderbyn grant tuag at brynu gwisg ysgol ac offer.

Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd

I helpu â chostau byw cynyddol, rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau y bydd pob disgybl cynradd yn cael cynnig prydau ysgol am ddim erbyn 2024.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (gwefan allanol)

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i dderbyn £30 o LCA wythnosol yn ddibynnol ar eich oedran, p’un a ydych yn byw yng Nghymru ac yn astudio cwrs academaidd neu alwedigaethol llawn amser sy'n gymwys.


Cymorth gan sefydliadau eraill

Fe allwch chi dderbyn rhagor o gymorth a chyngor ar gostau byw gan y sefydliadau canlynol.

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn darparu cyngor am ddim, cyfrinachol a diduedd ac yn ymgyrchu ar faterion mawr sy’n effeithio ar fywydau pobl.

HelpwrArian (gwefan allanol)

Cewch gymorth clir, rhad ac am ddim a diduedd ar gyfer eich holl ddewisiadau pensiynau.

Nyth Cymru (gwefan allanol)

Eich helpu gydag effeithlonrwydd ynni a chynhesrwydd eich cartref.