Cymorth Costau Byw

Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael i helpu pobl â chostau byw. 

Mae gan bobl hŷn ar incwm isel tan ddydd Iau 18 Awst 2022 i hawlio Credyd Pensiwn i fod yn gymwys ar gyfer taliad costau byw y Llywodraeth o £650.

Gwiriwch a ydych yn gymwys am Gredyd Pensiwn (gwefan allanol)

Services and information

Y Cynllun Cymorth Costau Byw

Gall y Cynllun Cymorth Costau Byw ddarparu taliad costau byw o £150 i aelodau cymwys.

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF) (gwefan allanol)

I'r rhai sydd mewn caledi ariannol, mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig dau grant gwahanol nad oes angen i chi eu talu yn ôl.

Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl

Mae'r Taliad Cefnogaeth i Ofalwyr Di-dâl ar gael i’r holl ofalwyr di-dâl cymwys yng Nghymru i gynorthwyo gyda’r pwysau ariannol a brofwyd yn sgil pandemig Covid-19.

Cinio ysgol am ddim

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau penodol fe all eich plentyn chi dderbyn cinio ysgol am ddim.

Grant gwisg ysgol ac offer

Mae modd i rai rhieni dderbyn grant tuag at brynu gwisg ysgol ac offer.

Credyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal wedi ei gynllunio i gefnogi pobl o oed gwaith sydd ar incwm isel neu’n ddiwaith.

Cynllun Gostyngiad Cartref Cynnes (gwefan allanol)

Gallwch gael gostyngiad o £140 ar eich bil trydan ar gyfer gaeaf 2021 i 2022 dan y Cynllun Gostyngiad Cartref Cynnes.

Taliad Tywydd Oer (gwefan allanol)

Efallai byddwch yn cael Taliad Tywydd Oer os ydych yn cael budd – daliadau penodol neu Gymorth ar gyfer Llog Morgais.

Nyth Cymru (gwefan allanol)

Eich helpu gydag effeithlonrwydd ynni a chynhesrwydd eich cartref.

Taliadau tai yn ôl disgresiwn

Gall taliadau disgresiwn at gostau tai helpu pobl sy’n derbyn Budd-dal Tai/Credyd Cynhwysol â chostau rhent, blaendaliadau a/neu gostau symud tŷ.

Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor

Efallai y bydd gennych yr hawl i ostyngiad ar eich treth cyngor, yn ddibynnol ar eich incwm.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg (gwefan allanol)

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i dderbyn £30 o LCA wythnosol yn ddibynnol ar eich oedran, p’un a ydych yn byw yng Nghymru ac yn astudio cwrs academaidd neu alwedigaethol llawn amser sy'n gymwys.

Dŵr Cymru: Tariff HelpU

Mae’r tariff HelpU yn helpu cartrefi incwm isel drwy roi terfyn ar y swm y mae’n rhaid i chi ei dalu am eich dŵr.

Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

Gwybodaeth am y Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf.

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn darparu cyngor am ddim, cyfrinachol a diduedd ac yn ymgyrchu ar faterion mawr sy’n effeithio ar fywydau pobl.