Grant Datblygu Eiddo Trawsnewid Trefi

Rydym wedi sicrhau cyllid gan Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru i gynnig Grant Datblygu Eiddo Trawsnewid Trefi i adnewyddu eiddo masnachol yng nghanol tref y Rhyl.

Beth sydd ar gael?

Gall Grant Datblygu Eiddo Trawsnewid Trefi ddarparu grant rhwng £5,000 a £50,000 i brosiectau unigol i ddatblygu ac uwchraddio eiddo masnachol yng nghanol tref y Rhyl.

Swm cyfyngedig o gyllid sydd ar gael. Os bydd gormod o geisiadau am gyllid rhoddir blaenoriaeth yn y drefn y daw ceisiadau wedi’u cwblhau a thystiolaeth ategol i law.

Cymhwysedd

Mae Grant Datblygu Eiddo Trawsnewid Trefi ar agor i:

 • berchnogion rhydd-ddaliad eiddo masnachol yng nghanol tref y Rhyl
 • meddianwyr eiddo masnachol yng nghanol tref y Rhyl sydd:
  • â phrydles â 7 mlynedd neu fwy ar ôl arni ar ddyddiad y cais
  • wedi cael caniatâd ysgrifenedig eu landlord ar gyfer y gwaith datblygu arfaethedig

Bydd angen i ymgeiswyr ddarparu arian cyfatebol o 30% ar gyfer y grant hwn.

Rydym yn disgwyl i bob prosiect allu dangos buddion i ganol tref y Rhyl, fel:

 • lleihad yn y nifer o eiddo gwag yng nghanol y dref
 • gwella ansawdd a delwedd gyffredinol yr amgylchedd (creu hunaniaeth, teimlad o le a hyder busnes) er mwyn annog:
  • rhagor o bobl i dreulio mwy o amser yng nghanol tref y Rhyl
  • mwy o weithgarwch a masnach i gefnogi busnesau lleol
 • creu cyfleoedd cyflogaeth a busnes newydd
 • cynaliadwyedd busnesau presennol a busnesau newydd yng nghanol y dref

Prosiectau cymwys

Gallai gwaith arfaethedig ar brosiect gynnwys:

 • gwaith allanol i flaen adeilad a all gynnwys gwaith y bernir ei fod yn angenrheidiol er mwyn integriti strwythurol a defnydd yr eiddo, yn enwedig pan fo newid defnydd arfaethedig, gallai hyn gynnwys:
  • blaen siopau
  • gwella ffenestri arddangos
  • gwella arwyddion
  • ffenestri a drysau
  • goleuadau allanol
  • toeau a simneiau
  • landeri a phibellau dŵr
  • rendro, glanhau ac atgyweirio cerrig, ail-bwyntio
  • gwaith strwythurol
 • byddai gwaith mewnol ond yn gymwys i dderbyn y grant fel rhan o becyn o welliannau allanol i’r adeilad, neu lle mae gofyn newid defnydd arfaethedig. Dylai hyn gynnwys yr holl waith, gweledol neu strwythurol, sydd ei angen i gwblhau’r prosiect i safon Rheoliadau Adeiladu. Gall hyn gynnwys:
  • ffenestri a drysau
  • gwell hygyrchedd
  • waliau, nenfydau, goleuadau
  • cyfleustodau a gwasanaethau, gan gynnwys gwresogi
  • cyfleusterau lles (e.e. cyfleusterau glanhau ac ymolchfa hanfodol yn unig)
  • gwaith strwythurol
 • bydd gwaith i wella effeithlonrwydd ynni adeilad (e.e. inswleiddiad gwell), yn gymwys, fel rhan o gyfres ehangach o waith

Nid yw gwaith i ddarparu neu wella eiddo preswyl yn gymwys ar gyfer y grant hwn.

Sut i ymgeisio

Os hoffech wneud cais am Grant Datblygu Eiddo Trawsnewid Trefi, bydd angen i chi gyflwyno ffurflen Mynegi Diddordeb ar–lein.

Ffurflen Mynegi Diddordeb ar–lein

Ar ôl cyflwyno ffurflen mynegi diddordeb

Os bydd yr holl feini prawf cymhwyso o’r Mynegiant Diddordeb wedi’u bodloni, byddwn yn cysylltu â chi a darparu ffurflen gais am grant gyflawn i’w llenwi gyda’r dystiolaeth ofynnol.

Caiff ceisiadau am grant eu hasesu o flaen panel cyllid a fydd yn penderfynu a ddylid dyfarnu’r grant ai peidio.