Ystadegau a data

Ystadegau a data allweddol ynglŷn â Sir Ddinbych, o’r economi i addysg a ffyrdd.

Services and information

Economi

Gwybodaeth ac ystadegau ynglŷn ag economi Sir Ddinbych.

Addysg

Gwybodaeth am berfformiad ysgolion.

Ffyrdd

Data ac ystadegau ynglŷn â ffyrdd Sir Ddinbych.

Strydoedd glân a thaclus

Gwybodaeth am lendid strydoedd Sir Ddinbych.

Setiau data

Setiau o ddata y gallwch eu lawrlwytho a'u hailddefnyddio.

Adroddiadau blynyddol ar berfformiad gwasanaethau cynllunio (gwefan allanol)

Gweld yr adroddiadau perfformiad blynyddol Cynllunio Cymru gyfan ar Llyw.Cymru.

Uned Ddata (gwefan allanol)

Data a dadansoddi data gan yr Uned Ddata Llywodraeth Leol.

Data agored (gwefan allanol)

Dod o hyd i ddata a gyhoeddwyd gan Lywodraeth ganolog, awdurdodau lleol a sefydliadau cyhoeddus.

StatsCymru (gwefan allanol)

Data swyddogol manwl ar Gymru.

Ystadegau gwasanaethau plant a data perfformiad

Ystadegau gwasanaethau plant a data perfformiad.

Adroddiad blynyddol y gwasanaethau cymdeithasol

Pob blwyddyn mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn llunio adroddiad sy’n edrych ar ba mor effeithiol rydym ni wedi diwallu anghenion ein cymunedau yn ystod y flwyddyn.

Adolygu perfformiad y Cyngor

Rydym ni’n adolygu ein perfformiad yn barhaus er mwyn gwirio ein cynnydd, adnabod unrhyw faes y gellir ei wella, a phennu camau gweithredu i sicrhau ein bod yn cyrraedd ein nodau.

Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru

Lawrlwythwch gopi o’r adroddiad asesiad poblogaeth llawn, fersiynau gwahanol a gwybodaeth gefndir.

Adroddiad ar Sefydlogrwydd y Farchnad Gogledd Cymru

Mae’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am argaeledd gofal a chefnogaeth ar draws y rhanbarth ac yn argymell ffyrdd o wneud yn siŵr bod digon o gefnogaeth ar gael yn y dyfodol.

BGC - Asesiad o Les Lleol

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych yn cyhoeddi asesiad lles ar gyfer yr ardal.