Cynllun Datblygu Lleol - Tystiolaeth, monitro a gwybodaeth

Adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl

Dan rwymedigaethau adran 76 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, fel y'i diwygiwyd, ac adran 37 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005, mae'n ddyletswydd ar y Cyngor i lunio adroddiad monitro blynyddol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref bob blwyddyn a’i gyhoeddi ar ei wefan.

Mae monitro’n rhan hanfodol o adborth o fewn y broses o lunio polisïau. Dylai nodi'r heriau allweddol, y cyfleoedd a'r ffyrdd posib' ymlaen i adolygu ac addasu polisïau lleol. Mae'r broses yn offeryn i fesur perthnasedd a llwyddiant y CDLl a nodi unrhyw newid angenrheidiol. Mae hefyd yn rhoi adborth ar y graddau mae strategaeth a pholisïau’r CDLl yn cael eu darparu a'u cyflawni.

Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2019 (PDF, 623KB)

Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol - Diweddariad

Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol - Adroddiad Terfynol (Ionawr 2018) (PDF, 15.09MB)

Atodiad A – Aneddiadau Manwl

Atodiad B

Asesiad Safle Datblygu (MS Excel, 58KB)

Atodiad C

Parthau Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF, 3.71MB)

Ffermydd gwynt

Asesiad o’r Farchnad Dai Leol

Asesiad o Angen, Galw a Fforddiadwyedd y Farchnad Dai Leol yn Sir Ddinbych (PDF, 2.1MB)

Astudiaeth Adwerthu - Capasiti

Astudiaeth Adwerthu Sir Ddinbych 2018 - Capasiti Adwerthu (PDF, 6.1MB)

Asesiad ac Archwiliad o Fannau Agored

Asesiad ac Archwiliad o Fannau Agored (PDF, 11.13MB)

Gwiriad Iechyd Canol Tref

Asesiad o Dir Cyflogaetha Thwf Economaidd

Astudiaeth deiliadaeth tai newydd

Astudiaeth Deiliadaeth Tai Newydd (PDF, 692KB)

Cysylltu â ni