Hyfforddiant ymsefydlu

Pwrpas yr hyfforddiant ymsefydlu

Mae'r broses ymsefydlu yn rhoi cyfle i:

 • fagu hyder gweithwyr newydd yng Nghyngor Sir Ddinbych er mwyn eu galluogi i wneud yr argraff fwyaf posib
 • croesawu gweithwyr newydd i’r cyngor mewn dull cefnogol a phositif, a'u cynorthwyo i setlo i’w hamgylchedd gweithio newydd
 • sicrhau fod gweithwyr newydd yn deall sut mae eu rôl yn cyfrannu tuag at gyflawni gweledigaeth y cyngor
 • pwysleisio ac ategu egwyddorion, gwerthoedd a diwylliant y Cyngor
 • rhoi gwybod i weithwyr newydd am strwythur, polisïau ac arferion y Cyngor
 • sicrhau fod pob gweithiwr newydd yn cael y wybodaeth angenrheidiol er mwyn gweithredu o fewn y ddeddfwriaeth sy’n rheoli’r cyngor

Gwefan i Weithwyr Newydd

Y Rhaglen Ymsefydlu

Cyfrifoldeb y rheolwr llinell yw sicrhau bod pob cyflogai wedi cwblhau'r Pecyn E-Ddysgu Sefydlu, sy'n cynnwys y rhestr wirio ymsefydlu corfforaethol:

a'r modiwlau E-ddysgu canlynol:

Modiwlau E-ddysgu gorfodol:

 • Ymsefydlu Corfforaethol
 • Côd ymddygiad
 • Diogelu Data
 • Cydraddoldeb
 • Ymwybyddiaeth o Ddiogelu Plant ac Oedolion
 • Trais yn erbyn Menywod
 • Chwythu’r Chwiban
 • Ymwybyddiaeth o’r Iaith Gymraeg
 • Ymwybyddiaeth i Ofalwyr
 • Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Sut i gael mynediad i'r wefan 

Ewch i'r wefan E-Ddysgu (learning.wales.nhs.uk) (gwefan allanol)

Canllaw: E-ddysgu (PDF, 1.5MB)

Cysylltwch ag Adnoddau Dynol os hoffech gymorth gydag E-Ddysgu.

Cysylltu â ni

Gweler hefyd: 

Rhaglen Gyflwyno i Reolwyr

Dogfennau cysylltiedig