Parc Ailgylchu a Gwastraff y Rhyl 

Newidiadau i'n Parciau Ailgylchu a Gwastraff (o 1 Ebrill 2022)

O 1 Ebrill 2022, bydd trigolion Sir Ddinbych yn gweld rhai newidiadau i'n parciau gwastraff ac ailgylchu.

Bydd angen i chi drefnu apwyntiad cyn ymweld â Pharc Gwastraff ac Ailgylchu.

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn Parc Gwastraff ac Ailgylchu

Parc Ailgylchu a Gwastraff y Rhyl
Marsh Road
Y Rhyl
LL18 2AD

Dim ond preswylwyr Sir Ddinbych a Chonwy a gaiff ddefnyddio’r Parc Ailgylchu a Gwastraff hwn.

Gellir dod â gwastraff o gartrefi yn Sir Ddinbych/Conwy yn unig i’r Parc Ailgylchu a Gwastraff hwn.

Gall ffrindiau a theulu ddod â gwastraff i’r Parc Ailgylchu a Gwastraff ar ran un o breswylwyr Sir Ddinbych/Conwy.

Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn breswylydd yn Sir Ddinbych/Conwy (e.e. trwydded yrru neu fil cyfleustodau) i ddefnyddio’r Parc Ailgylchu a Gwastraff hwn.

Amseroedd agor

Mae'r oriau agor yn newid pan fydd amser haf yn newid.

Ebrill - Hydref

 • Dydd Llun: 9am - 5pm
 • Dydd Mawrth: 9am - 5pm
 • Dydd Mercher: 9am - 5pm
 • Dydd Iau: 9am - 5pm
 • Dydd Gwener: 9am - 5pm
 • Dydd Sadwrn: 9am - 5pm
 • Dydd Sul: 9am - 4pm

Tachwedd - Mawrth

 • Dydd Llun: 9am - 4pm
 • Dydd Mawrth: 9am - 4pm
 • Dydd Mercher: 9am - 4pm
 • Dydd Iau: 9am - 4pm
 • Dydd Gwener: 9am - 4pm
 • Saturday: 9am - 4pm
 • Dydd Sadwrn: 9am - 4pm

Wedi cau: 25ain, 26ain ac 1af Ionawr.

Siop Ailddefnyddio ar gael (Parc Gwastraff ac Ailgylchu yn y Rhyl)

Gellir rhoi eitemau'r cartref y gellir eu hailddefnyddio fel dillad, teganau, dodrefn a beiciau i'n pwynt gollwng yn y safle lle byddant yn cael eu didoli a’u hanfon i’r Siop Ailddefnyddio yng Nghanolfan Ailgylchu’r Rhyl. Rydym wedi llunio partneriaeth gyda Hosbis Dewi Sant (gwefan allanol) sy’n rhedeg ein siop, lle y defnyddir eu helw i gefnogi gwaith elusennol pwysig yn ardal Gogledd Cymru.

Mae ardal "Dewis ailddefnyddio" yn y Parc Ailgylchu lle y gall ymwelwyr helpu eu hunain i eitemau sydd wedi'u hachub o’r ffrwd wastraff.

Nodwch fod y siop ar gau ar hyn o bryd ar gyfer ail stocio ac ehangu. Bydd yn ailagor ym mis Mai. Rydym yn parhau i dderbyn rhoddion. Os oes gennych nwyddau y gellir eu gwerthu i’w rhoi, rhowch wybod i staff y safle wrth gyrraedd.

Ailgylchu ar gael ar gyfer

 • Caniau erosol
 • Ffoil alwminiwm
 • Batris
 • Batris car
 • Cardfwrdd
 • Cartonau
 • Monitor Cyfrifiadur
 • Cyfrifiaduron
 • Olew coginio
 • Nwyddau trydanol
 • Olew modur
 • Tiwbiau fflworoleuol
 • Oergelloedd a rhewgelloedd
 • Dodrefn
 • Poteli nwy (costau'n daladwy)
 • Poteli a jariau gwydr
 • Gwydr fflat
 • Gwastraff gardd
 • Matresi
 • Ffonau symudol
 • Papur
 • Paent
 • Bwrdd plastr (costau'n daladwy)
 • Poteli plastig
 • Cetris peiriannau argraffu
 • Metel sgrap

Gwasanaethau gwaredu sydd ar gael

Eitemau nad oes modd eu hailgylchu o aelwydydd (rhaid eu gwahanu o'r gwastraff y gellir ei ailgylchu cyn cyrraedd)

 • Carpedi
 • Ffelt toi (costau'n daladwy)
 • Eitemau eraill o'r cartref na ellir eu hailgylchu

Gwastraff peryglus o aelwydydd

 • Cemegau'r cartref
 • Asbestos (mae'r terfynau'n berthnasol)
 • Poteli nwy (costau'n daladwy)

Compost am ddim

Gall preswylwyr gasglu compost am ddim o’n Parciau Gwastraff ac Ailgylchu / Canolfannau Ailgylchu Eitemau’r Cartref. Mae’r compost yn cael ei greu o wastraff yr ardd sy’n cael ei gasglu o aelwydydd Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Mae Cyngor Sir y Fflint yn defnyddio proses gompostio aerobig “ffenestr agored” yn eu safle ym Maes Glas. Mae cadw’r compostio yn lleol yn lleihau ein hôl troed carbon a’r angen i ddefnyddio dewisiadau amgen sy’n niweidio’r ddaear fel mawn.

Dewch â bagiau a rhaw eich hunain. Gellir llenwi a chymryd dau fag 40 litr ar y tro (ni ddylai’r bagiau bwyso dros 20kg pan yn llawn).

 • Mae compost ar gael i’r rhai sy’n trefnu ymweliad ar sail cyntaf i’r felin
 • Yn sgil cyfyngiadau o ran gofod a galw uchel, mae’r cyflenwad compost yn brin
 • Rydym yn ail-lenwi’r lefelau stoc yn y safleoedd yn rheolaidd, ond efallai y bydd cyfnodau lle bo’r cyflenwadau yn isel neu nad ydynt ar gael

Codi tâl ar wastraff DIY

Bydd yr awdurdod yn codi tâl i dderbyn gwastraff domestig penodol nad ydynt yn cael eu hystyried yn wastraff y cartref.

Ffioedd gwastraff DIY.

Map o'r lleoliad

Sgipiwch y map gweladwy.