Parciau ailgylchu a gwastraff

Mae gennym pump parc ailgylchu a gwastraff y gall preswylwyr eu defnyddio ar gyfer eu gwastraff domestig:

Bydd angen i chi drefnu apwyntiad cyn ymweld â pharc gwastraff ac ailgylchu.

Darganfyddwch sut i archebu lle mewn parc gwastraff ac ailgylchu

Trwyddedau

Bydd arnoch angen trwydded ar gyfer ein parciau ailgylchu a gwastraff os byddwch chi’n dod â gwastraff mewn trelar sydd â mwy nag un echel neu gerbyd o fath masnachol.

Gwneud cais neu adnewyddu trwydded Ban ar Fan

Rydym ond yn derbyn tri bag o rwbel adeiladu, brics, teils a phridd yn ein Parciau Ailgylchu fesul mis. Os oes arnoch angen cael gwared ar fwy, yna gallwch logi sgip gan gwmni trwyddedig.

Dim ond preswylwyr o Sir Ddinbych gallai defnyddio’r parc ailgylchu yma.

Mi fydd angen i chi darparu tystiolaeth i ddangos eich bod yn breswyliwr o Sir Ddinbych (e.e. trwydded gyrru neu bil cyfleustodau) er mwyn ddefnyddio’r parc ailgylchu yma.

Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i bobl sydd ddim yn breswyliwr o Sir Ddinbych.

Ni ddosberthir rwbel adeiladu, brics, teils a phridd yn wastraff domestig (hyd yn oed os byddan nhw’n dod o aelwyd) a does yna ddim rhwymedigaeth arnom ni i dderbyn y rhain yn ein safleoedd. Er hynny, fe fyddwn ni yn derbyn rhywfaint ond dim mwy na 3 bag yr ymweliad. Os bydd arnoch angen gwaredu mwy o ddeunydd o’r math yma, yna dylech hurio sgip gan gwmni trwyddedig.

Eitemau nad oes modd eu hailgylchu ger ymyl palmant

Mae llawer o eitemau ailgylchadwy nad oes modd eu hailgylchu ger ymyl palmant, ond mae modd eu hailgylchu yn lleol. Fe ddylai pob deunydd pacio gael label ailgylchu arno. Mae labeli pacio a symbolau ailgylchu bellach i’w gweld ar lawer o eitemau bob dydd, ac maent yn dweud wrthym sut i ailgylchu gwahanol fathau o ddeunydd pacio.

Mwy o wybodaeth am labeli ailgylchu (gwefan allanol)

Fel arfer mae gan eitemau ailgylchadwy eraill, nad oes modd eu hailgylchu ger ymyl palmant (e.e. bagiau plastig), bwyntiau casglu lleol.

Lle i fynd ag eitemau eraill i'w hailgylchu (gwefan allanol)