Iechyd a lles

Gwybodaeth am y cymorth iechyd a lles sydd ar gael i helpu gyda chostau byw.

Services and information

Credyd Pensiwn (gwefan allanol)

Mae Credyd Pensiwn yn darparu arian ychwanegol i helpu gyda chostau byw i bobl dros oed Pensiwn y Wladwriaeth ac ar incwm isel.

Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (gwefan allanol)

Mae Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn darparu cyngor am ddim, cyfrinachol a diduedd ac yn ymgyrchu ar faterion mawr sy’n effeithio ar fywydau pobl.

Canolfannau Clyd (Croeso Cynnes gynt)

Dewch draw i fwynhau lle diogel i gadw'n gynnes gyda chwmni, paned a sgwrs y gaeaf hwn.

Arian a iechyd meddwl (gwefan allanol)

Gall pryderon am arian gael effaith fawr ar ein hiechyd meddwl. Cael gwybodaeth a chefnogaeth am arian a ffurflen iechyd meddwl Mind.

Pum Ffordd at Les (gwefan allanol)

Gwybodaeth o Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am y pum peth syml gallwn ni gyd eu gwneud i roi hwb i'n lles.

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych: Llesiant (gwefan allanol)

Mae CGGSDd wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â’r Trydydd Sector i wella llesiant pobl sy’n byw yn Sir Ddinbych.

Adferiad Recovery (gwefan allanol)

Gwasanaethau i bobl yng Nghymru sydd â phroblemau iechyd meddwl, problemau’n camddefnyddio sylweddau, a’r rhai hynny sydd ag anghenion cymhleth ac sy’n cyd-ddigwydd.

KIM Inspire (gwefan allanol)

Mae KIM yn cefnogi pobl i wella iechyd meddwl, strategaethau ymdopi, rhwydweithiau cymdeithasol a chyfleoedd ar gyfer hyfforddiant, gwirfoddoli, cyflogaeth ac integreiddio cymunedol.

Cymorth gan Hafal (gwefan allanol)

Mae Hafal yn darparu amrywiol wasanaethau ar draws 22 sir Cymru ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl neu anabledd a'u gofalwyr.

Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol gan y cyngor, y GIG ac eraill.

Hwb Iechyd Meddwl (gwefan allanol)

Mae gan Fwrdd Iechyd Meddwl ac Adnoddau Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB) wybodaeth ac adnoddau defnyddiol i'ch helpu i gael cymorth y gall fod ei angen arnoch.

Urddas mislif

Eitemau mislif am ddim i fyfyrwyr (8 – 18 oed) a phreswylwyr sy’n derbyn budd-dal incwm isel yn Sir Ddinbych.

Sioeau Deithiol Costau Byw

Mae ein sioeau teithiol Costau Byw yn darparu gwybodaeth a chyngor am y cymorth sydd ar gael i helpu pobl gyda chostau byw.