Iechyd yr amgylchedd

Gwybodaeth ar faterion iechyd yr amgylchedd megis tir wedi’i halogi, ansawdd yr aer a mwy.

Parth Atal Ffliw Adar Cymru gyfan

Ar ôl nifer o achosion o ffliw’r adar mewn adar gwyllt ledled Prydain Fawr, mae Prif Swyddogion Milfeddygol Cymru, Lloegr a’r Alban wedi datgan bod Prydain Fawr yn gyfan bellach yn Barth Atal Ffliw’r Adar er mwyn lleihau’r risg i’r clefyd heintio dofednod ac adar caeth.

Mae’n rhaid i geidwaid adar gadw at rai mesurau bioddiogelwch, fel y nodir yn y datganiad. O 29 Tachwedd 2021, mae’r datganiad yn ymestyn a bydd hy’n ofyniad cyfreithiol i geidwaid dofednod ac adar caeth cadw eu hadar o dan do, neu gadw nhw ar wahân i adar gwyllt.

Parth Atal Ffliw Adar Cymru gyfan (Llywodraeth Cymru)

Services and information

Newid hinsawdd ac ecolegol

Gwybodaeth am newid hinsawdd ac ecolegol yn cynnwys beth ydym ni’n ei wneud a sut y gallwch chi helpu.

Materion cŵn

Rhoi gwybod inni am broblem cŵn o gŵn strae, baw cŵn a chyfarth i help gyda chael gwared â chŵn wedi marw.

Hylendid a diogelwch bwyd

Safonau ac amodau hylendid bwyd os ydych yn bwriadu rhedeg busnes bwyd.

Plâu

Cyngor ar sut i ddelio â llygod mawr, llygod, cacwn a mwy.

Llygredd

Gwybod mwy am ansawdd aer a dŵr, llygredd sŵn a mwy.

Tyrau oeri a chyddwysyddion anweddol

Os ydi eich safle chi'n gweithredu neu'n cynnwys tŵr oeri neu gyddwysydd anweddol, yna mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni.

Tir llygredig

Darganfod beth yw tir llygredig a sut i roi gwybod inni am ddigwyddiad.