Gweithio i Gyngor Sir Ddinbych

Mae Sir Ddinbych yn lle gwych i fyw a gweithio. Gallwch ganfod mwy am ein Sir a'r weledigaeth, gwerthoedd ac egwyddorion sy'n sail i bopeth yr ydym yn ei wneud fel sefydliad.

Services and information

Sir Ddinbych: Lle i weithio

Mae Sir Ddinbych yn le modern, hyblyg a chydweithredol i weithio.

Sir Ddinbych: Rhywle i fyw

Gallwch wybod popeth sydd gan Sir Ddinbych i'w gynnig.

Ein Gweledigaeth, Gwerthoedd ac Egwyddorion

Ein Gweledigaeth, Gwerthoedd ac Egwyddorion.

Sir Ddinbych: Lle i weithio

Mae Sir Ddinbych yn le modern, hyblyg a chydweithredol i weithio, sy'n gallu cynnig ystod o gyfleoedd swyddi a buddion i weithwyr sydd naill ai'n newydd i'r gweithle, yn weithiwr profiadol neu'n riant/gofalwr. Mae rhai o'r manteision hyn yn cynnwys:

  • Cyfleoedd i weithio’n hyblyg
  • Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Ardderchog
  • Tâl cystadleuol
  • Isafswm o 25 diwrnod o wyliau blynyddol yn codi i 31 diwrnod ar ôl cymhwyso
  • Amser i ffwrdd ar gyfer gŵyl y banc a gwyliau cyhoeddus
  • Cyfleoedd dysgu a datblygu

Fel cyflogwr, rydym yn canolbwyntio ar gyfathrebu, cydraddoldeb a pholisïau cyfeillgar i bobl. Rydym yn chwilio am bobl sydd nid yn unig yn rhannu ein gweledigaeth a gwerthoedd ond y sawl sy'n dymuno newid bywydau pobl a gwella ein cymunedau gwerthfawr er gwell. Gyda Chyngor Sir Ddinbych, mae gan bawb rôl i'w chwarae i wneud Sir Ddinbych y gorau y gall fod.

Felly, os ydych yn unigolyn sy'n meddwl y gallant wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl, yn teimlo’n angerddol wrth wneud hynny ac eisiau gwneud y swydd orau bosibl yna dyma'r lle i chi.

Mae'n amser cyffrous i fod yn rhan o Gyngor Sir Ddinbych a byddwn bob amser yn rhoi'r gefnogaeth a'r anogaeth sydd ei angen arnoch i lwyddo a gwneud preswylwyr Sir Ddinbych yn falch.

Cael gwybod mwy am Gyngor Sir Ddinbych.

Neuadd y Sir, Rhuthun

Russell House, Rhyl

Working at home

Cyfleoedd i ddysgu a datblygu

Gyda Chyngor Sir Ddinbych rydych yn cael eich annog i gyflawni eich llawn botensial. Mae gweithwyr yn cael eu cefnogi'n llawn yn eu rolau gyda chyfarfodydd un i un rheolaidd gyda'u rheolwyr atebol, mynediad i blatfform e-ddysgu a mynediad i amrywiaeth o gyrsiau hyfforddiant a chymwysterau sy'n gysylltiedig â'r swydd. Mae datblygu gyrfa yn rhywbeth sy'n cael ei annog yn gadarnhaol yn Sir Ddinbych ac mae datblygu ein talent yn rhywbeth sy'n bwysig iawn i ni, fel cyflogwr.

Cael gwybod mwy am ddysgu a datblygu.

Cymylau

Gwneud gwahaniaeth

Wrth weithio gyda Sir Ddinbych, byddwch yn gweithio gyda phobl angerddol sy'n ymfalchio yn yr hyn maent yn ei wneud i'r sir fendigedig hon. Mae gweithwyr yn borth i ddatblygu ein cymunedau cryf a gwydn, datblygu tirluniau hardd a darparu addysg o safon ardderchog i blant yn y sir.

Sir Ddinbych

Ystyriol o deuluoedd

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gweithle sy’n gwerthfawrogi rhieni a gofalwyr. Mae gennym nifer o arferion a pholisïau gweithio hyblyg, gan gynnwys gweithio hyblyg, mamolaeth, tadolaeth ac absenoldeb rhiant sy'n gwneud Sir Ddinbych yn le gwych i weithio.

Rydym yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg fel gweithio hyblyg/hybrid, oriau rhan amser, oriau byrrach.

Wenffrwd

Cynhwysol

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cynnwys buddion gweithlu amrywiol ac wedi ymrwymo i ddarparu gweithle cynhwysol i holl weithwyr. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sy'n rhannu ein gwerthoedd a'n hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth ar draws y sefydliad.

Rydym yn annog pobl gyda nodwedd a ddiogelir yn gadarnhaol i weithio i Sir Ddinbych beth bynnag eu hoedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil crefydd neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas a phartneriaeth sifil neu nodweddion beichiogrwydd a mamolaeth.

Rydym wedi ymrwymo i'r Cynllun Gwarantu Cyfweliad Hyderus o ran Anabledd, sy'n sicrhau cyfweliad i unrhyw ymgeisydd sydd ag anabledd ac yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol. Rydym hefyd yn falch i gynnal Gwobr Aur Cyfamod y Lluoedd Arfog.

Trwyn Horton, Y Rhyl

Iechyd a Lles

Mae amgylchedd gwaith cadarnhaol ble mae gweithwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi yn flaenoriaeth uchel i Sir Ddinbych. Mae ein Rhaglen Cymorth i Weithwyr (Vivup) yn wasanaeth cyfrinachol, diduedd am ddim sy’n cynnig cyngor ar unrhyw fater 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae gennym hefyd Adran Iechyd Galwedigaethol ar y safle ac yn darparu talebau gofal llygad.

Rhaeadrau Dyserth