Cynllun Corfforaethol 2017-2022

Gweithio gyda’n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych.

Services and information

Cynllun Corfforaethol 2017-2022: Ein huchelgeisiau a'n cyflawniadau

Gweithio gyda'n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych.

Trosolwg

Croeso i Gynllun Corfforaethol y Cyngor 2017-2022.

Strategaeth ariannol

Dysgwch fwy am y strategaeth ariannol sy’n cefnogi ein Cynllun Corfforaethol.

Sut y datblygwyd y cynllun

Dysgwch fwy am sut y datblygwyd y cynllun.

Blaenoriaeth corfforaethol: Tai

Mae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy’n bodloni eu hanghenion.

Blaenoriaeth corfforaethol: Cymunedau wedi eu cysylltu

Mae cymunedau wedi eu cysylltu ac mae ganddynt fynediad at nwyddau a gwasanaethau lleol, ar-lein a thrwy gysylltiadau cludiant da.

Blaenoriaeth corfforaethol: Cymunedau Cryf

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i fagu annibyniaeth a chadernid.

Blaenoriaeth corfforaethol: Amgylchedd

Deniadol ac wedi ei warchod, gan gefnogi lles a ffyniant economaidd.

Blaenoriaeth corfforaethol: Pobl Ifanc

Man lle bydd pobl iau am fyw a gweithio ynddo, a bod ganddynt y sgiliau i wneud hynny.

Egwyddorion allweddol

Egwyddorion allweddol ym mhopeth a wnawn.

Adolygu perfformiad y Cyngor

Rydym ni’n adolygu ein perfformiad yn barhaus er mwyn gwirio ein cynnydd, adnabod unrhyw faes y gellir ei wella, a phennu camau gweithredu i sicrhau ein bod yn cyrraedd ein nodau.