Digartrefedd

Gwybodaeth a chyngor i bobl sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Digartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref?

  • Os ydych chi'n ddigartref, neu
  • Mewn perygl o fod yn ddigartref o fewn y 56 diwrnod nesaf (8 wythnos), neu
  • Wedi cael rhybudd adran 21 gan eich landlord
  • Yna gallwch gael asesiad o'ch anghenion tai i weld sut y gallwn helpu

Gofyn am asesiad o anghenion tai

Tîm Atal Digartrefedd - Cysylltwch â ni

Services and information

Eich cadw yn eich cartref

Canllaw Atal Digartrefedd

Yma i helpu

Eich canllaw i wasanaethau digartrefedd

StreetLink (gwefan allanol)

Cysylltu pobl sy'n cysgu allan â gwasanaethau lleol

Digartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref?

Gwybodaeth a chyngor ar beth i'w wneud.

Pwy all gael help?

O dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, nid yw pawb yn gymwys i gael help i atal digartrefedd ond mae gan bawb hawl i wybodaeth a chyngor.

Ydw i'n flaenoriaeth?

Os ydych chi'n ddigartref, yn gymwys ac mewn angen blaenoriaeth yna mae'n rhaid i'r Cyngor sicrhau eich bod chi'n cael cynnig llety dros dro addas tra bydd yn cwblhau ymholiadau pellach.

Digartrefedd: ydw i'n ddigartref yn fwriadol?

Bydd angen i ni ddarganfod pam eich bod yn ddigartref ac a ydych yn ddigartref yn fwriadol ai peidio.

Oes gen i gysylltiad lleol?

Os ydych chi'n gymwys, yn ddigartref ac mewn angen blaenoriaeth, byddwn yn ystyried eich cysylltiad lleol os yw'r holl ymdrechion i atal a lleddfu digartrefedd wedi'u trio neu wedi methu.

Atal digartrefedd a gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu prosiectau cymorth i bobl 16+ sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Deddf Tai (Cymru) 2014

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 wedi cyflwyno diwygiad sylfaenol i ddeddfwriaeth ddigartrefedd.

Cysylltwch â ni

Gwybodaeth ar sut y gallwch gysylltu â ni.

Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai 2022 i 2026

Mae Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai 2022 i 2026 yn nodi ein cyfeiriad i ddod â digartrefedd i ben o fewn Sir Ddinbych.