Yn cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych

Os rydych yn cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych, hysbyswch ni am ddigwyddiad ar lein.

Ailgylchu yn y gweithle yn newid

O’r 6 Ebrill 2024 ymlaen, bydd yn dod yn gyfraith i bob busnes, elusen a sefydliadau’r sector gyhoeddus i drefnu eu gwastraff ar gyfer ailgylchu.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys pa wastraff sydd angen i wahanu ac i bwy mae’r gyfraith yn berthnasol, ewch i llyw.cymru/ailgylchu-yn-y-gweithle (gwefan allanol).

Digwyddiadau ar neu ger promenâd y Rhyl a Phrestatyn

Yn sgil y gwaith amddiffyn rhag llifogydd sydd yn mynd rhagddo, efallai na fydd modd cynnal rhai o’r digwyddiadau ar neu ger promenâd y Rhyl a Phrestatyn. Os ydych chi’n cynllunio digwyddiad ar bromenâd y Rhyl neu Brestatyn, efallai y bydd yn rhaid i ni gysylltu â chi, ar ôl i chi roi gwybod i ni, i drafod a oes modd cynnal y digwyddiad.

Cau promenâd y Rhyl

Bydd y promenâd ar gau o fis Chwefror 2023 tan fis Hydref 2025 rhwng SeaQuarium a’r ardal chwarae awyr agored i blant (gyferbyn â John Street).

Gweld yr ardal rhwng SeaQuarium a’r ardal chwarae awyr agored i blant ar Google Maps (gwefan allanol)

Bydd y promenâd rhwng Maes Parcio Theatr y Pafiliwn a Meini’r Orsedd ar gau o fis Mawrth 2023 tan fis Mawrth 2024.

Gweld yr ardal rhwng Maes Parcio Theatr y Pafiliwn a Meini’r Orsedd ar Google Maps (gwefan allanol)

Cau promenâd Prestatyn

Bydd y promenâd o’r ardal gyferbyn â Garford Road hyd at yr ardal gyferbyn â Green Lanes ar gau:

  • o fis Ebrill 2023 tan fis Medi 2023
  • o fis Medi 2024 tan fis Rhagfyr 2024

Gweld yr ardal gyferbyn â Garford Road hyd at yr ardal gyferbyn â Green Lanes ar Google Maps (gwefan allanol)

Mynediad at y Traeth

Bydd pob llwybr mynediad at y traeth yn cael eu dargyfeirio i’r llwybrau agosaf sydd ar agor.

Mwy o wybodaeth

Dysgwch am gynlluniau i amddiffyn yr arfordir yn Sir Ddinbych

Hysbyswch ni am ddigwyddiad arlein

Sut allwn ni helpu

Gallwn gefnogi eich digwyddiad drwy helpu i’w hyrwyddo ar draws ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol a gwefan Gogledd Ddwyrain Cymru.

Rydym wedi llunio pecyn gwaith digwyddiadau i helpu trefnwyr digwyddiadau yn y camau o gynllunio digwyddiad.

Protect UK

Gweld Pecyn Cymorth Digidol i Fusnesau am Ymgyrch Gwyliadaeth y Gaeaf 2022/23 (gwefan allanol)

Pam cynnal digwyddiad yn Sir Ddinbych?

Dyma ein 5 prif reswm pam ddylech gynnal eich digwyddiad yn Sir Ddinbych;
  • Lleoliadau rhagorol ar draws y sir sy'n gallu cynnal unrhyw beth o gyngherddau cerddorol, i ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored a dan do a sioeau awyr cyffrous
  • Cysylltiadau cludiant i rai o'r ardaloedd adeiledig mwyaf ym Mhrydain, gan gynnwys Manceinion Fwyaf, Glannau Mersi a Birmingham
  • Ystod eang o adnoddau naturiol, gan gynnwys traethau godidog yn y Gogledd ac un o ddim ond pum ardal o harddwch naturiol eithriadol yng Nghymru, Bryniau Clwyd ac AHNE Dyffryn Dyfrdwy a Safle Treftadaeth y Byd UNESCO Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte sy’n 18 cilomedr o hyd
  • Rhaglen o ddigwyddiadau sy’n gadarn ac sy’n datblygu gan annog economi’r ardal gyda chymorth tîm marchnata a digwyddiadau o fewn y Cyngor
  • Ein gweledigaeth yw, erbyn 2020, bydd gan Sir Ddinbych raglen o ddigwyddiadau wedi’u rheoli'n dda a'i lledaenu ar draws y tymhorau a lleoliadau yn Sir Ddinbych, sy'n cyfrannu at yr economi leol, gan greu gwariant ychwanegol gan ymwelwyr a chyfleoedd ychwanegol ar gyfer cyflogaeth yn y sectorau ategol

Dogfennau cysylltiedig