Cymorth tai (iechyd a gofal cymdeithasol)

Darganfyddwch beth i'w wneud pan na fydd yn bosib byw gartref yn ddiogel.

Services and information

A yw fy nghartref yn addas ar fy nghyfer?

Mae yna newidiadau a gwelliannau y gallwch chi eu gwneud i'ch cartref er mwyn iddo fod yn ddiogel i chi fyw ynddo'n annibynnol.

Addasiadau i gefnogi eich annibyniaeth

Os oes gennych chi, neu rywun sy'n byw yn eich eiddo, anableddau parhaol a sylweddol, fe allwch chi gael cymorth gyda chost addasu eich cartref.

Atal digartrefedd a gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu prosiectau cymorth i bobl 16+ sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Llety i bobl hŷn

Gall llety i bobl hŷn eich helpu i fyw'n annibynnol, a'ch gwneud yn rhan o gymuned.

Tai gofal ychwanegol

Mae tai gofal ychwanegol yn rhoi cydbwysedd i chi rhwng byw gartref a bod â gofal penodol ar gael ar y safle os ydych ei angen.

Catrefi gofal yn eich ardal

Mae cartrefi gofal yn darparu llety cyfforddus gyda staff wedi eu hyfforddi wrth law i ofalu am eich anghenion ddydd a nos.

Atal codymau

Mae yna wasanaeth atal codymau yng ngogledd Cymru i unrhyw un dros 65 oed sydd wedi cael codwm neu'n ofni cael codwm.

Tai cymdeithasol

Rydyn ni'n berchen ar ac yn rheoli amrywiaeth o eiddo ar draws Sir Ddinbych.