Adfywio'r Rhyl

Mae’r Rhyl yn newid. Byddwch yn rhan o’i dyfodol.

Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref Busnes Cymru (gwefan allanol)

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Gronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref fel rhaglen beilot i roi cymorth ariannol i entrepreneuriaid a busnesau sy'n awyddus i ddechrau a thyfu busnes yn un o bedwar canol tref ledled gogledd Cymru - Bangor, Bae Colwyn, y Rhyl a Wrecsam.

Bydd y gronfa hon ar gael fel grant dewisol o rhwng £2,500 - £10,000 fesul busnes i gefnogi gyda'r costau refeniw sydd ynghlwm â dechrau busnes mewn canol tref neu adleoli i ganol tref.

Services and information

Canol Tref y Rhyl Gweledigaeth

Cydweithrediad rhwng pobl â gwir ddiddordeb mewn creu dyfodol gwell i'r Rhyl.

8 syniad mawr

8 syniad mawr ar gyfer adfywio Canol Tref y Rhyl.

Prosiectau wedi'u cwblhau

Prosiectau adfywio'r Rhyl wedi'u cwblhau.

Adeiladau'r Frenhines

Mae adeiladau Marchnad y Frenhines a hen safle Gwesty'r Savoy wedi'u nodi fel prosiect catalydd allweddol wrth adfywio canol tref y Rhyl.

Adeiladau'r Frenhines: Y wybodaeth ddiweddaraf

Y wybodaeth ddiweddaraf am adeiladau'r Frenhines, y Rhyl.

Hen adeilad Costigans

Cyflwyno gofod cydweithredu newydd ar gyfer mentrau newydd yn hen adeilad Costigans.

Byw Cyfoes a Siopau Annibynnol

Lleoedd manwerthu newydd a rhandai cyfoes ar Stryd Fawr y Rhyl.

Prosiect Gwyrddu'r Rhyl

Bydd y prosiect Isadeiledd Gwyrdd yn canolbwyntio ar ddatblygu a gwella mannau Gwyrdd yn ac o amgylch Canol Tref y Rhyl.

Stryd Edward Henry

Mae'r cynllun yma wedi'i leoli yng nghanol y Rhyl a bydd yn bodloni anghenion teuluoedd yn yr ardal leol.

Adeilad Swyddfa'r Post Fictoraidd

Llefydd manwerthu a gofodau swyddfa ar gyfer adeilad Swyddfa Bost Fictoraidd y Rhyl.

Gwelliannau i'r ysgol

Ysgol Uwchradd y Rhyl a Crist y Gair.

Prosiectau cysylltiedig

Datblygiad Arfordirol Dwyrain y Rhyl