Archebu bin newydd neu fag

Ceisiadau am gynwysyddion

Cyn gwneud eich ymholiad darllenwch y wybodaeth ganlynol:

Ar draws y DU mae prinder o yrwyr sy’n effeithio ar nifer o ddiwydiannau. Mae'r ôl-groniad o asesiadau gyrru sy'n deillio o'r cyfnodau clo y llynedd, yn ogystal â chyfyngiadau gyrwyr tramor sy'n gweithio yn y DU, bellach yn effeithio ar y diwydiant gwastraff hefyd, wrth i'r gystadleuaeth am yrwyr rhwng y diwydiannau gynyddu.

Mae'r Cyngor hefyd angen rheoli'r nifer cynyddol o staff sy'n gorfod hunan ynysu, ac mae argaeledd gweithwyr o asiantaethau hefyd wedi lleihau yn sylweddol.

Golyga hyn bod angen i ni flaenoriaethu'r gwasanaethau mwyaf pwysig. Ar hyn o bryd, dim ond ar amserlen gweithredu llai y gallwn ddarparu cynwysyddion gwastraff. Yn anffodus, gall hyn olygu y byddwch yn profi oedi o hyd at 6 wythnos cyn derbyn eich cynwysyddion os bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo.

Byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau o aelwydydd adeiladau newydd nad oes ganddynt unrhyw gynwysyddion ar hyn o bryd.

Os ydych angen sachau untro neu fagiau cadi, sylwch fod y rhai ar gael yn Siopau Un Alwad a Llyfrgelloedd y Cyngor. Anogwn i chi ddefnyddio’r dull hwn er mwyn helpu i leihau’r pwysau ar y timoedd cyflenwi. Gallwch hefyd glymu sach (neu dag melyn os oes un ar ddiwedd eich rholyn olaf) i’ch cadi gwastraff bwyd i roi gwybod i’r tîm casglu gwastraff eich bod wedi rhedeg allan a byddent yn gadael rholyn i chi.

Os ydych yn gwneud cais am fin glas mwy neu ychwanegol, ac os caiff eich cais ei gymeradwyo, rhowch eich gwastraff y gellir eu hailgylchu allan mewn bocs cardbord ger eich bin glas, gan sicrhau fod y gwastraff yn ddiogel ac na fydd yn chwythu allan yn y gwynt.

I wneud y defnydd gorau o’ch biniau ailgylchu presennol rydym yn argymell:

  • gwneud pob bocs cardfwrdd yn fflat a'u rhoi lawr ochrau mewnol y bin glas
  • gwasgwch bob potel blastig a chaniau (rhowch y caeadau ar ôl eu gwasgu os oes angen)
  • lledaenwch ddeunyddiau ychwanegol i'w hailgylchu dros fwy nag un casgliad e.e. ar ôl cael parsel neu barti pen-blwydd

Os oes gennych ddeunydd ychwanegol i’w ailgylchu ar ôl gwneud yr holl ddeunydd yn fflat y gorau gallwch, dylid ei roi mewn bocs cardfwrdd i'w gasglu wrth ymyl eich bin glas.

Gwneud cais am fin newydd / sachau

Allaf i gael mwy o fagiau gwastraff bwyd?

Os oes gennych dag melyn, clymwch o i'ch cadi bwyd ac fe adawn ni fwy o fagiau ar eich diwrnod casglu nesaf. Dim ond pan fyddwch wedi rhedeg allan o fagiau y dylech ddefnyddio'r tag. Neu gallwch gysylltu â’r ganolfan gwasanaethau cwsmeriaid drwy ffonio 01824 706000 ac fe adewir rholyn o fagiau i chi ar eich diwrnod casglu.

Gallwch gael bagiau gwastraff bwyd ychwanegol o Siopau Un Alwad y cyngor a restrir isod: