Genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Sut i gofrestru genedigaeth neu farwolaeth, cynllunio ar gyfer priodas/partneriaeth sifil, cael copi o dystysgrif, a mwy.

Newidiadau i wasanaeth Cofrestru yn Sir Ddinbych

Cyfnod clo Sir Ddinbych: cwestiynau cyffredin (gwefan allanol)

Ailddechreuodd seremonïau o 3 Awst. Fodd bynnag, oherwydd yr angen i arsylwi ymbellhau cymdeithasol, bydd newidiadau i'r ffordd y cynhelir seremonïau.

  • Ar gyfer seremonïau swyddfa gofrestru, dim ond eich 2 dyst sy'n gallu bod yn bresennol, heb unrhyw westeion eraill.
  • Ar gyfer seremonïau lleoliad, cysylltwch â'r lleoliad a sicrhewch y byddant ar agor ar ddiwrnod y seremoni a gwirio unrhyw reolau diwygiedig sydd ganddynt, gan gynnwys nifer y gwesteion a ganiateir, y mae'n rhaid eu cael drwy wahoddiad yn unig.
  • Cofiwch y gallai ein holl gyngor fod yn agored i newid heb rybudd

Mae hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil ar gael ar sail achosion unigol. Rhoddir blaenoriaeth i'r cyplau hynny sydd â seremonïau wedi'u harchebu ar gyfer 2020.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Mae apwyntiadau cofrestru genedigaethau ar gael nawr, yn union trwy apwyntiad yn unig. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.

Gellir archebu copïau o dystysgrifau dim ond dros y ffôn drwy ffonio 01824 708100.

Dim ond dros y ffôn y bydd apwyntiadau ar gyfer cofrestru marwolaeth yn cael eu cwblhau. Ffoniwch 01824 708100 i wneud apwyntiad.

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Cofrestru genedigaeth

Pwy all gofrestru genedigaeth a sut.

Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Rhoi hysbysiad o briodas, lleoliadau cymeradwy a mwy.

Cofrestru marwolaeth

Gwybod mwy am bwy a all gofrestru marwolaeth a sut.

Copi o dystysgrif

Sut i archebu copi o dystysgrif geni, priodi neu farwolaeth.

Tystysgrifau hanes teulu (gwefan allanol)

Sut i ymchwilio eich hanes teulu.

Seremonïau enwi

Canfyddwch beth yw seremoni enwi a sut i archebu un.

Adnewyddu addunedau

Sut y gall parau ddathlu adnewyddu eu haddunedau priodas neu addewidion partneriaeth sifil.

Seremonïau dinasyddiaeth

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd am ddinasyddiaeth Brydeinig sydd dros 18 oed, gymryd rhan mewn seremoni ddinasyddiaeth.

Seremonïau ymrwymo

Seremonïau ar gyfer parau sydd ddim yn dymuno priodi'n gyfreithlon ond sydd eisiau gwneud ymrwymiad cyhoeddus i'r naill a'r llall.

Claddedigaethau, cofebau ac amlosgiadau

Gwybod ble mae ein mynwentydd a sut i gael tystysgrif ar gyfer amlosgiad.

Crwneriaid

Yr hyn y mae Crwner yn ei wneud a sut i gysylltu ag ef.

Swyddfa Gofrestru Rhuthun

Gwybodaeth lleoliad.

Swyddfa Gofrestru y Rhyl

Gwybodaeth lleoliad.

Cwsmeriaid arolwg adborth (gwefan allanol)

Cwsmeriaid arolwg adborth (Gwasanaethau Cofrestru).