Treth y cyngor

Fe godir treth cyngor i ran-ariannu’r gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor ac mae hefyd yn cyfrannu tuag at ariannu Heddlu Gogledd Cymru.

Ni fydd ein system treth y cyngor ar gael o 4.30pm ar Dydd Gwener 5 Mawrth i 9am Dydd Llun 8 Mawrth oherwydd gwaith cynnal a chadw

Bydd hyn yn effeithio ar y gwasanaethau cyfrif ar-lein, fel gwirio eich balans ar lein. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Gallwch gwneud taliad neu gysylltu â ni ar-lein.

Cysylltu â threth y cyngor ar-lein

Diweddaraf am coronafeirws

Rydym yn deall y bydd llawer o bobl yn cael eu heffeithio'n ariannol gan COVID-19. Anogwn gwsmeriaid a fydd yn cael trafferth i dalu eu treth gyngor i gysylltu ag aelod o'r tîm lle byddwn yn gallu cynnig cymorth a chyngor i chi ar sut y gellir ei dalu, ac unrhyw gymorth y gellir ei gynnig.

Os yw eich incwm wedi gostwng, efallai y bydd gennych hawl i wneud cais am gostyngiadau’r dreth gyngor. Gorau po gyntaf y gwnewch chi hyn po gynharaf y bydd eich cais yn cael ei dalu os byddwch yn gymwys. Gallwch hefyd wirio eich cymhwyster ar gyfer budd-daliadau eraill drwy ymweld â gov.uk/benefits (gwefan allanol).

Os hoffech gysylltu â ni ynghylch eich treth gyngor, anfonwch e-bost at refeniw@sirddinbych.gov.uk, neu os oes brys, ffoniwch 01824 706000.

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn nifer uchel iawn o alwadau felly byddem yn annog cwsmeriaid i ddefnyddio ein gwefan/ceisiadau ar-lein lle bo modd.

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Services and information

Talu treth cyngor

Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

Band eiddo treth y cyngor

Ffeindiwch beth ydi’r band a'r swm sy'n daladwy ar yr eiddo.

Pwy sy'n gyfrifol?

Ffeindiwch pwy sy’n atebol am y dreth cyngor.

Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif treth y cyngor

Mewngofnodwch neu cofrestrwch i weld eich balans cyfrif ar-lein, cofrestru ar gyfer e-filio, cael e hysbysiadau a mwy.

Rhowch wybod i ni o newid

Wedi symud i mewn neu allan? Newidiadau eraill? Sut i roi gwybod i ni.

Problemau talu ac apeliadau

Os ydych chi’n cael anhawster mae’n bosib y gallwn helpu.

Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor

Ffeindiwch a oes gennych chi hawl i help i dalu eich treth cyngor yn seiliedig ar eich incwm.

Disgownt ac eithriadau

Pa eiddo sy’n eithriedig a pha ddisgownt arall sydd ar gael.

Esboniad o'ch bil treth y cyngor

Gwybodaeth am eich bil treth y cyngor.

Asiantau Gorfodi

Gwybodaeth am asiantiaid gorfodi (oedd yn cael eu galw'n feilïaid yn flaenorol).