Treth y cyngor

Fe godir treth cyngor i ran-ariannu’r gwasanaethau a ddarperir gan y cyngor ac mae hefyd yn cyfrannu tuag at ariannu Heddlu Gogledd Cymru.

Diweddaraf am coronafeirws

Rydym yn deall y bydd llawer o bobl yn cael eu heffeithio'n ariannol gan COVID-19.Os ydych yn cael trafferth talu eich treth gyngor, cysylltwch â ni ar-lein. Ar hyn o bryd rydym yn derbyn niferoedd galwadau uchel ac yn argymell defnyddio ein ceisiadau ar-lein lle bo hynny'n bosibl.

Os yw eich incwm wedi gostwng, efallai y bydd gennych hawl i hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor.

Am y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau a'n cyngor ewch i sirddinbych.gov.uk/coronafeirws

Rydym yn treialu ffordd newydd o anfon biliau treth y cyngor

Fe allech chi gael neges e-bost gennym ni sy'n cynnwys dolen i chi gael gweld eich bil treth y cyngor ar lein. Os agorwch chi’r ddolen o fewn 48 awr, fe ddaliwn ni ati i anfon eich biliau treth y cyngor dros e-bost, ond fe allwch chi ofyn i ni roi’r gorau i wneud hyn ar unrhyw adeg. Os na fyddwch chi wedi agor y ddolen o fewn 48 awr, fe anfonwn ni eich biliau treth y cyngor drwy’r post. Ni fyddwn yn gofyn i chi am fanylion personol nac am ymateb i’r e-bost hwn.

Services and information

Sgwrsio gydag ymgynghorydd ar-lein. Dydd Llun i ddydd Iau: 9am tan 5pm. Dydd Gwener: 9:00am tan 4.30pm.


Esboniad o’ch bil treth y cyngor

Gwybodaeth am eich bil treth y cyngor.

Disgowntiau a eithriadau

Pa eiddo sy’n eithriedig a pha ddisgownt arall sydd ar gael.

Talu treth cyngor

Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

Cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor

Ffeindiwch a oes gennych chi hawl i help i dalu eich treth cyngor yn seiliedig ar eich incwm.

Band eiddo treth y cyngor

Ffeindiwch beth ydi’r band a'r swm sy'n daladwy ar yr eiddo.

Pwy sy'n gyfrifol?

Ffeindiwch pwy sy’n atebol am y dreth cyngor.

Mewngofnodi neu gofrestru eich cyfrif treth y cyngor

Mewngofnodwch neu cofrestrwch i weld eich balans cyfrif ar-lein, cofrestru ar gyfer e-filio, cael e hysbysiadau a mwy.

Rhowch wybod i ni o newid

Wedi symud i mewn neu allan? Newidiadau eraill? Sut i roi gwybod i ni.

Problemau talu ac apeliadau

Os ydych chi’n cael anhawster mae’n bosib y gallwn helpu.

Asiantau Gorfodi

Gwybodaeth am asiantiaid gorfodi (oedd yn cael eu galw'n feilïaid yn flaenorol).